DE LA CBD

Harper's Bazaar (Romania) - - Horoscop -

Ca­na­bi­di­o­lul sau CBD, unul din­tre cei 80 de com­puși ce se pot ex­tra­ge din plan­ta Can­na­bis sa­ti­va sau câne­pa in­dia­nă (cu­nos­cu­tă și ca ma­ri­jua­na), es­te cu si­gu­ran]ă una din­tre sub­stan]ele ce­le mai în vo­gă în acest mo­ment. Spre de­o­se­bi­re de te­tra­hi­dro­ca­na­bi­ol sau THC, sub­stan]a psi­hoac­ti­vă pen­tru ca­re es­te cea mai re­cu­nos­cu­tă plan­ta, CBD are nu­me­roa­se efec­te be­ne­fi­ce asu­pra pi­e­lii și se re­gă­sește în tot mai mul­te pro­du­se cos­me­ti­ce ori su­pli­men­te ali­men­ta­re. Anti­in­fla­ma­tor și anal­ge­zic, CBD es­te in­di­cat în tra­ta­men­tul unor con­di]ii pre­cum pi­e­lea us­ca­tă, pso­ria­zis, ec­ze­mă sau ac­nee. Pen­tru cea din ur­mă, unii spe­cia­liști îl con­si­de­ră chiar mai in­di­cat de­cât re­ti­noi­zii, ca­re pot fi iri­tan]i pen­tru pi­e­le în pri­me­le zi­le (cu simp­to­me de înroși­re a pi­e­lii, us­că­ci­u­ne sau des­cua­ma­re). Da­to­ri­tă efec­tu­lui de re­du­ce­re a um­flă­tu­ri­lor și du­re­rii, bal­sa­mul cu CBD sau ulei­ul de CBD sunt perfecte pen­tru ma­saj în zo­ne­le afec­ta­te.

Ulei hi­dra­tant Hemp Oil, The Inkey List, 47 Lei (Sep­ho­ra) Xiao­mi,

Mas­că Hemp Mo­us­se Mask, Sep­ho­ra Col­lec­ti­on, 28 Lei

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.