DE LA HOLISTIC FIT­NESS

Harper's Bazaar (Romania) - - Horoscop -

An­tre­na]i-vă du­pă re­gu­la 23/7. Ace­as­ta spu­ne că, din­co­lo de im­por­tan]a orei de ac­ti­vi­ta­te fi­zi­că pe ca­re o efec­tua]i sau pe ca­re ar tre­bui să o efec­tua]i zil­nic, ce fa­ce]i în res­tul de 23 de ore ale zilei es­te la fel de im­por­tant pen­tru a vă men]ine într-o for­mă per­fec­tă. „Când vor­bim des­pre fit­ness, tre­bu­ie să luăm în cal­cul, pe lângă par­tea fi­zi­că, și ore­le de somn, sta­rea de spi­rit, nu­tri]ia, stre­sul ori re­la]ii­le in­te­ru­ma­ne (so­cia­le sau de aca­să). Toa­te afec­te­a­ză sta­rea de să­nă­ta­te. De­ge­a­ba aler­ga]i, da­că nu dor­mi]i bi­ne sau nu mânca]i co­res­pun­ză­tor. Me­di­ul de lu­cru, cu oa­meni po­zi­ti­vi, ca­re vă sus]in, con­tri­bu­ie la sta­rea de să­nă­ta­te”, spu­ne Mat­thew Grif­fit­hs, an­tre­nor per­so­nal și he­ad phy­si­cal coa­ch pen­tru Ope­ra de Dans din Got­hen­burg. Iar an­tre­na­men­te­le tre­bu­ie să fie cât mai va­ria­te, adau­gă an­tre­no­rul. Efec­tua]i în ega­lă mă­su­ră exerci]ii de for]ă, mo­bi­li­ta­te, sta­bi­li­ta­te, car­dio, antre­na­men­tul ab­do­me­nu­lui, exerci]ii cu ro­la de spu­mă, la ca­re să adău­ga]i re­cu­pe­ra­rea prin sau­nă, băi în ghea]ă, po­wer naps sau teh­nici de pre­si­u­ne cu min­gi. Nu ui­ta]i nici de cei 10.000 de pași de efec­tuat zil­nic.

Şam­pon us­cat Invi­si­dry, Ma­ria Ni­la,109 Lei (pro­fi­hair­shop.ro)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.