DE LA ZÂMBET

Harper's Bazaar (Romania) - - Horoscop -

Fa]ete­le den­ta­re nu se vor mai fa­ce în vi­i­tor pe ba­za mu­la­je­lor cla­si­ce, ci du­pă o sca­na­re 3D pre­ci­să a fi­zi­o­no­mi­ei și a din]ilor pa­ci­en­tu­lui. Doar așa se poa­te ajun­ge la for­ma și cu­loa­rea po­tri­vi­te fi­e­că­rei per­soa­ne, sus]ine me­di­cul sto­ma­to­log Adrian Mi­na, de la Da Vinci Den­tal Cli­nic. „Vor­bim des­pre un soft pe cal­cu­la­tor ca­re co­re­le­a­ză fo­to­gra­fi­i­le fe]ei, gâtu­lui, ca­pu­lui, dan­tu­rii și zâmbe­tu­lui cu o ra­di­o­gra­fie a din]ilor. În ur­ma aces­tui pro­ces di­gi­tal, pa­ci­en­tul ve­de în 3D cum va ară­ta la fi­nal lu­cra­rea sa. Mai întâi fo­to­gra­fi­em pa­ci­en­tul din toa­te un­ghi­u­ri­le ne­ce­sa­re, iar apoi îi sca­năm din]ii în for­mat 3D.” Sof­tul per­mi­te și „prin­ta­rea” lu­cră­rii într-un bloc de plas­tic, pen­tru a pu­tea fi pro­ba­tă înain­te și a se ști exact cum va ară­ta la fi­nal. „Prin­ta­rea” unui din­te du­re­a­ză cam 45 de mi­nu­te, așa că pu­te]i ple­ca aca­să cu un zâmbet per­fect în ace­e­ași zi, ga­ran­te­a­ză me­di­cul.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.