SUB PINI, ÎN SKIAT­HOS

Harper's Bazaar (Romania) - - Horoscop -

O in­su­lă ver­de în mij­lo­cul unei mări al­bas­tre cris­ta­li­ne, cu câte­va alte in­su­li­ţe împrăş­tia­te în jur, şi un cer azu­riu stră­lu­ci­tor – asta am vă­zut pe ge­a­mul avi­o­nu­lui când toc­mai se pre­gă­tea de ate­ri­za­re, într-o zi de la mij­lo­cul lui sep­tem­brie, pe ae­ro­por­tul din Insu­la Skiat­hos. Ace­as­ta fa­ce par­te din Arhi­pe­la­gul Spo­ra­de, al­că­tu­it din 24 de in­su­le răs­pândi­te de-a lun­gul coas­tei de est a Gre­ci­ei, din­tre ca­re doar încă trei, Sko­pe­los, Alo­nis­sos şi Sky­ros, mai sunt lo­cu­i­te.

Cel ca­re ne întâmpi­nă la ae­ro­prt, şi ca­re ne va fi ghid pen­tru o zi, e chiar vi­ce­pri­ma­rul proas­păt ales, foar­te ne­răb­dă­tor pen­tru că are mul­te de ară­tat. Insu­la es­te foar­te mi­că – doar 48 km² şi 6.800 de lo­cu­i­tori –, dar e cea mai cos­mo­po­li­tă din­tre toa­te şi una din­tre ce­le mai ver­zi din Gre­cia, aco­pe­ri­tă cu pă­duri de pini ma­ri­ti­mi, ste­jari şi măs­lini se­cu­lari, în con­trast to­tal cu Ci­cla­de­le ari­de sau Do­de­ca­ne­zul bi­ci­u­it de vânturi. Sunt 64 de pla­je pen­tru toa­te gus­tu­ri­le, iar cea mai fai­moa­să de pe in­su­lă şi a treia din Me­di­te­ra­na es­te Ko­u­ko­u­na­ri­es (co­nuri de pin, în tra­du­ce­re), la doar 20 de mi­nu­te de port. Foar­te lar­gă, cu ni­sip fin stră­lu­ci­tor, es­te ti­vi­tă de o pă­du­re de pini ma­ri­ti­mi,iar în spa­te­le lor se află La­gu­na Stro­fy­lia,împreu­nă cu ca­re for­me­a­ză Bi­o­to­pul Ko­u­ko­u­na­ri­es – arie pro­te­ja­tă pen­tru splen­doa­rea sa na­tu­ra­lă şi spe­ci­i­le ra­re de pă­sări şi plan­te. De o fru­mu­se­ţe in­cre­di­bi­lă es­te şi pla­ja La­la­ria, în par­tea nor­di­că a in­su­lei, la ca­re se poa­te ajun­ge doar pe ma­re, în tu­ruri or­ga­ni­za­te din por­tul Skiat­hos – com­plet di­fe­ri­tă, cu un pei­saj aproa­pe se­le­nar, cu pi­e­tri­ce­le gri-per­la­te şi încon­ju­ra­tă de stânci al­be uria­şe ca­re ies din ma­rea în nuan­ţe de al­bas­tru-tur­coaz. Sim­bo­lul său es­te o stâncă sculp­ta­tă în mij­loc de va­luri şi vânt, ca un por­tal. Tot pe ma­re se ajun­ge în ze­ce mi­nu­te din por­tul Skiat­hos pe Insu­la Tso­u­grias, un ha­bi­tat pro­te­jat şi el, cu măs­lini ce înain­te­a­ză pe pla­ja cu ni­sip fin. Se pot zări, păs­când nes­tin­ghe­ri­te, ca­pre­le ca­re cresc li­be­re aco­lo şi ca­re, am aflat cu sur­prin­de­re, be­au apă din ma­re. Alte pla­je su­per­be sunt Vro­mo­lim­nos, Tro­u­los, Agia Pa­ras­ke­vi şi Ba­na­na Be­a­ch, au­rie, cu nuan­ţe ca­ra­mel şi o ma­re tur­coaz,de un­de apu­su­ri­le se văd in­cre­di­bil, des­păr­ţi­tă prin stânci de so­ra sa mai mi­că, Lit­tle Ba­na­na, ca­re e frec­ven­ta­tă în spe­cial de nu­diş­ti. La aces­tea se poa­te ajun­ge pe jos, în dru­me­ţie, sau cu au­to­bu­zul, Skiat­ho­sul fi­ind una din­tre pu­ţi­ne­le in­su­le gre­ceş­ti în ca­re tran­spor­tul în co­mun es­te bi­ne or­ga­ni­zat, ast­fel că ori­ci­ne se poa­te bu­cu­ra de toa­te atrac­ţi­i­le fă­ră să închi­ri­e­ze ma­şini sau ATV-uri.

Tra­di­ţi­i­le re­li­gi­oa­se sunt bi­ne păs­tra­te în in­su­lă, iar ce­le do­uă mă­năs­tiri or­to­do­xe, Pa­na­gia Ko­u­nis­tria şi Evan­ge­lis­tria, ne ofe­ră câte­va mo­men­te de ră­gaz şi re­flec­ţie în um­bra ră­co­roa­să a zi­du­ri­lor. Şi un pri­lej de a afla ro­lul im­por­tant pe ca­re aces­tea l-au avut în is­to­ria lo­cu­ri­lor. Evan­ge­lis­tria, fon­da­tă în 1704 de un că­lu­găr de la Mun­te­le Athos, a fost as­cun­ză­toa­re pen­tru re­be­li în tim­pul Răz­boi­u­lui Grec de Inde­pen­den­ţă de sub Impe­ri­ul Oto­man, aici fi­ind cre­at şi ţe­sut pri­mul ste­ag gre­cesc în 1807, lu­cru de ca­re lo­cal­ni­cii sunt foar­te mândri. Ne des­prin­dem cu greu din at­mos­fe­ra atemporală, de o se­re­ni­ta­te ab­so­lu­tă, da­to­ra­tă şi cânte­ce­lor în sur­di­nă ale că­lu­gă­ri­lor, pen­tru a prin­de apu­sul la Kas­tro, ve­chea ca­pi­ta­lă for­ti­fi­ca­tă din se­co­lul al XIV-lea, de pe cel mai nor­dic pro­mon­to­riu al in­su­lei. Con­stru­i­tă ca punct de ob­ser­va­ţie, pen­tru a o pro­te­ja împo­tri­va pi­ra­ţi­lor, a fost aban­do­na­tă la înce­pu­tul se­co­lu­lui al XIX-lea, iar acum mai sunt vi­zi­bi­le doar ru­i­ne­le unor ca­se tra­di­ţi­o­na­le, ale unor bi­se­ri­cu­ţe, poar­ta ve­chi­u­lui fort şi păr­ţi din zi­du­ri­le aces­tu­ia.

În ora­şul Skiat­hos, lec­ţia de is­to­rie con­ti­nuă în mi­ca pe­nin­su­lă Bo­ur­tzi,

TheESCAPE

ca­re împar­te por­tul în do­uă. Ală­turi de ru­i­ne­le unui fort con­stru­it de vene­ţi­eni prin se­co­lul al XIII-lea, aici se află un cen­tru cul­tu­ral şi un te­a­tru de va­ră, la um­bra pi­ni­lor ma­ri­ti­mi. Ca aşe­za­re prin­ci­pa­lă a in­su­lei, Skiat­ho­sul îşi eta­le­a­ză stră­du­ţe­le îngus­te pi­e­tru­i­te, ce şer­pu­i­esc ro­man­tic în pan­tă, ta­ver­ne­le tra­di­ţi­o­na­le ca­re ser­vesc fruc­te de ma­re proas­pe­te şi alte spe­cia­li­tă­ţi gre­ceş­ti, res­tau­ran­te­le şi ba­ru­ri­le de tot fe­lul pe chei­ul por­tu­lui, ani­ma­te chiar şi noap­tea. Şi îi fas­ci­nea­ză pe iu­bi­to­rii de adre­na­li­nă şi cu o altă atrac­ţie: ate­ri­za­rea se fa­ce pe o pis­tă foar­te scur­tă, de apro­xi­ma­tiv 1.600 m, avi­oa­ne­le tre­când ra­zant pes­te pla­ja Xa­ne­mos, ce­ea ce mă du­ce cu gândul la ae­ro­por­tul din insu­la ca­rai­bia­nă Saint Mar­tin.

Pi­si­ci­le apar­ţin ima­gi­nii Gre­ci­ei, la fel ca şi ca­se­le al­be cu ac­cen­te al­bas­tre. Pe pla­ja Ko­u­ko­u­na­ri­es se află unul din­tre cen­tre­le de scu­fun­dări ale in­su­lei ca­re ofe­ră cur­suri pen­tru toa­te ni­ve­lu­ri­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.