VO­LOS, DESTINAȚIE MITICĂ

Harper's Bazaar (Romania) - - Horoscop -

Spre Vo­los am por­nit din mi­cul port Pa­ti­tiri di­mi­nea­ţa de­vre­me, ast­fel că am pu­tut ad­mi­ra ră­să­ri­tul din ape­le Ege­ei de pe fe­ri­bot. Mai pu­ţin per­ce­put ca des­ti­na­ţie de va­can­ţă, de­oa­re­ce pen­tru mul­ţi tu­riş­ti ră­mâne un sim­plu loc de tran­zit spre Spo­ra­de, de ca­re es­te co­nec­tat prin fe­ri­bo­turi, sau spre Me­te­o­ra, Vo­los e unul din­tre prin­ci­pa­le­le ora­şe-port ale Gre­ci­ei. Cu o cli­mă me­di­te­ra­nea­nă blândă, se poa­te vi­zi­ta in­di­fe­rent de ano­timp. Mi­to­lo­gia îl le­a­gă de Ia­son şi ar­go­nau­ţii ple­ca­ţi de aici în cău­ta­rea lânii de aur, o re­pli­că a co­ra­bi­ei Argo fi­ind an­co­ra­tă în por­tul său. E si­tuat în Gol­ful Pa­ga­se­ti­kos, la poa­le­le le­gen­da­ru­lui Mun­te Pe­li­on, re­şe­din­ţa cen­tau­ri­lor şi loc de re­cre­e­re pen­tru zeii din Olimp. Mun­te­le are o fru­mu­se­ţe ui­mi­toa­re, cu sa­te pi­to­reş­ti, în ca­re pre­do­mi­nă ar­chon­di­ka – co­na­ce cu arhi­tec­tu­ră în stil tra­di­ţi­o­nal, bi­ne con­ser­va­te, mul­te tran­sfor­ma­te în ho­te­luri-bo­u­ti­que sau pen­si­uni co­che­te –, cu ve­deri im­pre­si­o­nan­te spre ma­re,cu pă­duri de­se de pini,fa­gi şi ste­jari stră­bă­tu­te de kal­de­ri­mi – că­rări ce fac le­gă­tu­ra între aşe­ză­ri­le sa­le încă din Anti­chi­ta­te, iar astă­zi sunt ru­te eco­tu­ris­ti­ce de hi­king, că­lă­rie sau mo­un­tain bi­king. De-a lun­gul ani­lor a de­venit o atrac­ti­vă des­ti­na­ţie de wel­lness, yo­ga sau tra­ta­men­te spa de lux, pre­fe­ra­tă de ar­tiş­ti şi glit­te­ra­ti de pre­tu­tin­deni, în spe­cial în pe­ri­oa­da li­niş­ti­tă din afa­ra se­zo­nu­lui.

Prin aşe­za­rea sa, Vo­los re­pre­zin­tă de­fi­ni­ţia con­to­pi­rii din­tre mun­te

Ora­şul-port Vo­los, vă­zut de pe coas­te­le împă­du­ri­te ale Mun­te­lui Pe­li­on. A fost re­clă­dit aproa­pe în între­gi­me du­pă cu­tre­mu­re­le din anii 1955-1957. Co­ra­bia Argo din por­tul Vo­los

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.