BAG UPDATE

Harper's Bazaar (Romania) - - Style -

Adău­ga]i no­te cool unui an­sam­blu com­pus din­tr-un man­tou over­si­zed și o ro­chie-fu­rou, cu aju­to­rul unei gen]i de tip buc­ket, de mici di­men­si­uni. În pri­vin]a cro­ma­ti­cii, op­ta]i pentru o nuan]ă sa­vu­roa­să de ci­o­co­la­tă sau ca­ra­mel.

Fen­di, Men­got­ti, 6.904 Lei Man­sur Ga­vri­el, net-a-por­ter.com,

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.