GHID de SUPRAVIE}UIRE

Harper's Bazaar (Romania) - - Talking Points -

Ce să mâncați și să beți pentru ca Săr­bă­to­ri­le să nu

ai­bă re­per­cu­si­uni ma­jo­re asu­pra si­lue­tei.

ale­ge­ri­le să­nă­toa­se”, spu­ne Fla­vi­us Ursa­chi, he­ad coa­ch la Bo­dys­ha­pe Tran­sfor­ma­ti­on Cen­ter. Ia­tă câte­va exem­ple de mic de­jun: om­le­tă cu le­gu­me ori cu roșii și ci­u­perci sau sa­la­tă cu brânză de ca­pră. Da­că to­tuși nu aveți alte so­luții la înde­mână, re­cur­geți la un smoot­hie din pu­dră pro­tei­că, re­co­man­dă spe­cia­lis­tul.

Ui­tați-vă pe ma­sa cu bu­nă­tăți și ve­deți care din­tre ele vă fa­ce mai mult cu ochi­ul. „Da­că aveți pof­tă de ce­va anu­me din pre­pa­ra­te­le de se­zon, fa­ceți din ace­la fe­lul prin­ci­pal, într-o com­bi­nație ușoa­ră. Ca re­gu­lă ge­ne­ra­lă, sunt de pre­fe­rat pre­pa­ra­te­le care nu au mul­te in­gre­di­en­te: cu cât mai sim­plu, cu atât mai in­di­cat”, ex­pli­că Clau­dia Bu­neci, he­al­th coa­ch și con­si­li­er în nu­triție la Ki­ne­toFit. Atunci când gă­tiți, pu­teți adap­ta rețe­te­le tra­diți­o­na­le, pentru o di­ges­tie mai ușoa­ră, fă­ră a com­pro­mi­te gustul. De exem­plu, pu­teți pre­pa­ra sar­ma­le­le fă­ră orez, doar cu car­ne și le­gu­me, re­co­man­dă ea.

Pre­si­u­nea din par­tea ce­lor din jur poa­te fi greu de com­bă­tut, dar nu ezi­tați să re­fu­zați când nu mai pu­teți mânca. Poa­te con­si­de­rați că nu es­te po­li­ti­cos să o fa­ceți, dar ace­la es­te un mo­ment bun în care să vă gândiți că nu es­te co­rect față de pro­pri­ul corp să mâncați mai mult de­cât sto­ma­cul „poa­te du­ce” și de­cât or­ga­nis­mul are ne­voie, spu­ne Clau­dia Bu­neci. În plus, ex­ce­sul de co­les­te­rol, za­hăr sau al­cool vă va da o sta­re de obo­se­a­lă, pe care o veți re­si­mți la întoar­ce­rea la bi­rou, aver­ti­ze­a­ză Dra­goș Lus­can, wel­lness coa­ch la Ki­ne­toFit. LI­MI­TA}I OP}IU­NI­LE DE AL­COOL. Aces­ta nu doar blo­che­a­ză di­ges­tia, ci co­nți­ne și mul­te ca­lo­rii, spu­ne Clau­dia Bu­neci. Ale­geți cum­pă­tat și beți cât mai mul­tă apă. Înain­te de a co­man­da un coc­ktail la o pe­tre­ce­re, beți un pa­har de apă mi­ne­ra­lă. Pre­fe­rați bău­tu­ri­le fă­ră adao­suri de si­ro­puri cu mul­te ca­lo­rii. În timp ce un Cu­ba Li­bre poa­te avea apro­xi­ma­tiv 97 de ca­lo­rii, mai ales da­că op­tați pentru ames­te­cul cu Co­la Ze­ro, un Piña Co­la­da poa­te ajun­ge până la 245 ca­lo­rii, iar un Fro­zen Mar­ga­ri­ta până la 500 de ca­lo­rii. PĂS­TRA}I O RU­TI­NĂ A EXERCI}II­LOR FIZICE.

FA­CE}I MAI PU}INE COM­BI­NA}II. REFUZA}I.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.