OR~ DE UL­TIM~

Harper's Bazaar (Romania) - - Talking Points -

Tot ce tre­bu­ie s` [ti]i, tot ce v` dori]i [i tot ce vi se po­tri­ve[te.

Lip­sa unui con­tur de­fi­nit al fe]ei, apari]ia ri­du­ri­lor, pi­er­de­rea fer­mi­tă]ii și elas­ti­ci­tă]ii sunt pri­me­le sem­ne care vă înde­am­nă să acor­da]i mai mul­tă aten]ie pi­e­lii. Ale­ge]i o îngri­ji­re com­ple­tă prin­tr-un tra­ta­ment in­ten­siv, ast­fel încât să vă pu­te]i bu­cu­ra de un re­zul­tat vi­zi­bil și un ten re­vi­ta­li­zat. Având la ba­ză teh­ni­ca Lift-Injec­ti­on, se­tul Li­e­rac Lift In­te­gral es­te per­fect pentru ener­gi­za­rea pi­e­lii, re­de­fi­ni­rea con­tu­ru­lui fa­cial și ne­tePre­mi­um zi­rea ri­du­ri­lor. For]a in­gre­di­en­te­lor ac­ti­ve și teh­no­lo­gia avan­sa­tă au un efect de an­tiîmbă­trâni­re. Împreu­nă cu alte se­turi, pre­cum Li­e­rac și Li­e­rac Su­pra Ra­dian­ce, aces­ta poa­te fi un ca­dou in­spi­rat pentru Sărbători. Dis­po­ni­bi­le ex­clu­siv în Far­ma­ci­i­le Help Net.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.