PE MÂNA SPECIALIŞT­ILOR

Harper's Bazaar (Romania) - - Talking Points -

Tra­ta­men­te­le an­tiîmbă­trâni­re în zo­na gâtu­lui sunt din ce în ce mai so­li­ci­ta­te, re­cu­noaş­te chi­rur­gul es­te­ti­cian Ian­cu Mo­rad, de la cli­ni­ca Lu­xu­ry Aes­the­tics. Ele se împart în trei ca­te­go­rii: in­va­zi­ve, mi­nim in­va­zi­ve şi non-in­va­zi­ve. În pri­mul rând, pro­ce­duri pre­cum mi­cro­der­ma­bra­zi­u­nea sau chi­mic sunt va­la­bi­le şi pentru ace­as­tă zo­nă, aşa cum sunt efi­ci­en­te pentru faţă. Ig­no­ra­tă ade­sea în fa­voa­rea fe­ţei, zo­na gâtu­lui are ne­voie de o cu­ră­ţa­re în pro­fun­zi­me pentru a fa­ce loc re­ge­ne­ră­rii ce­lu­la­re. „Fil­le­re­le der­mi­ce cu acid hia­lu­ro­nic pot fi uti­li­za­te pentru a um­ple ri­du­ri­le for­ma­te la ni­ve­lul gâtu­lui, iar me­zo­te­ra­pia va per­mi­te sti­mu­la­rea unor noi fi­bre de co­la­gen prin in­se­ra­rea de vi­ta­mi­ne, oli­go­e­le­men­te şi alte sub­stan­ţe nu­tri­ti­ve cu aju­to­rul unui apa­rat do­tat cu mi­croa­ce, ce cre­e­a­ză mi­cro­tu­ne­le la ni­ve­lul pi­e­lii”, ex­pli­că me­di­cul.

O altă te­ra­pie be­ne­fi­că reînti­ne­ri­rii din ace­as­tă zo­nă es­te

PRP (tra­ta­men­tul cu plas­mă au­to­lo­gă îmbo­gă­ţi­tă cu trom­bo­ci­te, cu­nos­cut şi ca te­ra­pia vam­pir sau te­ra­pia Dra­cu­la), prin care

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.