LU­MI­NI­LE NORDULUI

Harper's Bazaar (Romania) - - Horoscop -

Şan­se­le de a ve­dea au­ro­ra bo­re­a­lă sunt mari la De­plar Farm, în Pe­nin­su­la Troll din nor­dul Islan­dei. He­lis­chi­ul es­te o ac­ti­vi­ta­te po­pu­la­ră în ace­as­tă re­gi­u­ne înde­păr­ta­tă, iar zilele de va­ră sunt atât de lun­gi, încât fa­nii schi­u­lui pot ră­mâne pe pârtii până la 10 ore pe zi. www.ele­venex­pe­ri­en­ce.com

Ce­ta­tea in­ca­să Ma­chu Pic­chu, la pes­te 2.400 de me­tri alti­tu­di­ne Mul­te tra­see di­fi­ci­le de dru­me]ie duc spre Ma­chu Pic­chu, dar exis­tă și o alter­na­ti­vă: Bel­mond Hi­ram Bin­gham, nu­mit du­pă ex­plo­ra­to­rul care a re­des­co­pe­rit ru­i­ne­le în 1911. Acest tren încântă­tor de lux stră­ba­te pei­sa­je­le înver­zi­te din Pe­ru spre ci­ta­de­la învă­lu­i­tă în nori, în timp ce pa­sa­ge­rii sa­vu­re­a­ză un pis­co so­ur. Da­că vre]i să sta]i mai mult în zo­nă, po­po­si]i într-una din­tre ca­se­le tra­di]io­na­le, de un alb or­bi­tor, ad­mi­nis­tra­te de com­pa­nia de tu­rism eco Inka­ter­ra. Ve]i înnop­ta, ast­fel, în pă­du­rea care es­te ha­bi­ta­tul pentru 214 spe­cii de pă­sări și pentru cea mai ma­re gră­di­nă na­tu­ra­lă de or­hi­dee din lu­me. www.bel­mond.com, www.inka­ter­ra.com

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.