DE PO­VES­TE

Ioana - - Începe Luna Cu -

Cre­ați pen­tru fe­meia ac­ti­vă, ce are ne­voie de o încă­lță­min­te ca­re să-i fie ală­turi pe par­cur­sul unei zi­le între­gi, dar în ace­lași timp să-i evi­de­nți­e­ze sti­lul, pan­to­fii Ly­ria spun po­vești pic­ta­te ine­di­te. Aces­tea sunt inspi­ra­te atât de ide­ea de fi­ne li­ving, cât și de sti­lul au­ten­tic ro­mânesc, prin co­le­cția-cap­su­lă dedicată Cen­te­na­ru­lui și in­ti­tu­la­tă su­ges­tiv Ro­mânia100. Fi­na­lul aces­tei veri adu­ce in­spi­rație din zum­ze­tul ur­ban și mis­te­ri­os, un­de cu­lo­ri­le evo­că bu­cu­rie, exu­be­ra­nță, dra­gos­te. No­ua co­le­cție Ly­ria com­bi­nă prin­ci­pi­i­le ar­hi­tec­tu­ra­le cu ca­re de­sig­ne­rul Armi­na Po­pe­a­nu și-a obișnu­it fa­nii, cu cu­lori vi­bran­te în spi­rit ur­ban. Aces­to­ra li se adau­gă con­for­tul dat de to­cu­ri­le groa­se, dar su­fi­ci­ent de înal­te încât să pu­nă în va­loa­re si­lue­ta.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.