Ale­ge­rea po­tri­vi­tă pen­tru hi­dra­ta­re

Ioana - - Ne Place -

Lec­ţia de frumuseţe es­te de­ja bi­ne cu­nos­cu­tă – pen­tru a ră­mâne fru­moa­să, să­nă­toa­să, su­plă și ca­ti­fe­la­tă, pi­e­lea are ne­voie de o îngri­ji­re con­stan­tă in­di­fe­rent de ano­timp, iar loțiunile de corp el­mi­plant re­pre­zin­tă ale­ge­rea per­fec­tă pen­tru o hi­dra­ta­re op­ti­mă. Le vei re­cu­noaște du­pă noi­le am­ba­la­je, mo­der­ne, er­go­no­mi­ce, ce asi­gu­ră o des­chi­de­re și o uti­li­za­re ușoa­ră, va­rian­te­le de 400 ml fi­ind pre­va­zu­te cu pom­pă. La­să-te cu­prin­să de ma­gia hi­dra­tă­rii ab­so­lu­te cu noi­le loțiuni de corp Su­pre­me-nu­tri Oil (250 ml), Be­lo­ved Co­co­nut (250 ml), Be­lo­ved Va­nil­la (250 & 400 ml) și Su­pre­me Hya­lu­ro­nic (250 ml & 400 ml) pen­tru o pi­e­le fi­nă și ca­ti­fe­la­tă până la 48 h.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.