Un nou look

Ioana - - Ne Place -

»

Do­u­glas și-a pre­zen­tat no­ul look în Ger­ma­nia și 16 țări eu­ro­pe­ne. Ca­rac­te­ris­ti­ci­le prin­ci­pa­le ale stra­te­gi­ei de brand re­vi­zu­i­te fun­da­men­tal sunt un nou lo­go, o de­cla­rație de mi­si­u­ne și un nou lim­baj vi­zual. Re­lan­sa­rea măr­cii es­te unul din­tre cei cinci pi­loni cen­tra­li ai stra­te­gi­ei #FORWARDBEAUTY, iniția­tă de CEO-UL Do­u­glas, Ti­na Müller. Sco­pul stra­te­gi­ei es­te de a con­so­li­da po­ziția pe piață a com­pa­ni­ei Do­u­glas, prin­tre alte­le, prin mo­der­ni­za­rea și înti­ne­ri­rea măr­cii. De acum înco­lo, plat­for­ma de e-com­mer­ce do­u­glas.de, ma­ga­zi­ne­le on­li­ne din alte 14 pi­ețe eu­ro­pe­ne și ca­na­le­le di­gi­ta­le Do­u­glas sunt pre­zen­ta­te într-un nou look. Ce­le pes­te 2.000 de ma­ga­zi­ne Do­u­glas din Eu­ro­pa vor fi re­no­va­te cu no­ul lo­go și re­de­co­ra­te co­res­pun­ză­tor până la sfârși­tul anu­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.