Ră­co­ri­toa­re pen­tru PI­CI­OA­RE

Sin­dro­mul pi­ci­oa­re­lor obo­si­te sau gre­le afec­te­a­ză 1 din 2 fe­mei la ni­vel mon­dial.

Ioana - - Advertorial -

Tem­pe­ra­tu­ri­le ri­di­ca­te, sti­lul de viață se­den­tar, sta­tul înde­lung pe scaun sau sta­tul prea mult în pi­ci­oa­re, va­riați­i­le de greu­ta­te, încă­lță­min­tea ne­co­res­pun­ză­toa­re, duc la apa­riția sen­zați­ei de pi­ci­oa­re gre­le, obo­si­te.

SPE­CIAL PEN­TRU TI­NE

A fost cre­a­tă crema Ce­dra­flon, ca­re îmbi­nă prin­ci­pi­i­le de ul­ti­mă oră din teh­no­lo­gia po­li­me­ri­că cu ex­trac­tul na­tu­ral de lămâie de Cor­si­ca și men­to­lul, re­pre­zen­tând o so­luție ino­va­toa­re de ul­ti­mă ge­ne­rație, în com­ba­te­rea sen­zați­ei de obo­se­a­lă a pi­ci­oa­re­lor.

In­gre­di­en­tul de ba­ză al Ce­dra­flon, Lă­mâia de Cor­si­ca (ce­dra), cul­ti­va­tă pe insu­la fran­ce­ză cu ace­lași nu­me, în Ma­rea Me­di­te­ra­nă es­te re­cu­nos­cu­tă și apre­cia­tă pen­tru pro­pri­e­tăți­le sa­le an­ti­o­xi­dan­te, de to­ni­fi­e­re și re­vi­ta­li­za­re.

Acți­u­nea sa tri­plă și ex­trem de ra­pi­dă ofe­ră hi­dra­ta­re in­ten­să, împros­pă­ta­re și re­e­ner­gi­za­re, fi­ind ex­trem de efi­ci­en­tă în ame­li­o­ra­rea sen­zați­ei de dis­con­fort și obo­se­a­lă a pi­ci­oa­re­lor pe ter­men lung.

Având o for­mu­lă non-gra­să se ab­soar­be ra­pid în pi­e­le, nu co­lo­re­a­ză și poa­te fi apli­ca­tă, de până la 4 ori pe zi, atât timp cât per­sis­tă sen­zația de pi­ci­oa­re gre­le și obo­si­te.

Dis­po­ni­bil doar în far­ma­cii www.ce­dra­flon.ro

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.