Un plus de ele­ga­nță

Ioana - - Smart & Chic -

No­ua co­lec­ţie ECCO a se­zo­nu­lui re­pre­zin­tă ar­mo­nia per­fec­tă din­tre pi­e­lea lu­xoa­să ECCO SILKENSHINE şi de­sig­nul clasic, fi­ind ilus­tra­tă per­fect într-o ga­mă lar­gă de mo­de­le de încăl­ţă­min­te pen­tru fe­mei. Astfel, se ofe­ră un plus de ele­gan­ţă şi stră­lu­ci­re ori­că­rui mo­del de pan­to­fi, fie bro­gues sau snea­kers. No­ua co­lec­ţie ECCO SOFT 9 pen­tru fe­mei pro­pu­ne pan­to­fi ca­re com­bi­nă ele­gan­ţa şi fe­mi­ni­ta­tea pi­e­lii ECCO SILKENSHINE. În in­te­ri­or, o căp­tu­şe­a­lă din pi­e­le cre­e­a­ză un con­fort per­fect pen­tru pi­ci­o­rul dum­nea­voas­tră, pre­cum şi un as­pect de­o­se­bit. Un astfel de lux poa­te fi sa­vu­rat întrun con­fort mo­dern, da­to­ri­tă tăl­pii in­jec­ta­te di­rect, ca­re es­te ex­trem de fle­xi­bi­lă. No­ua co­lec­ţie pen­tru fe­mei a se­zo­nu­lui toam­nă/iar­nă 2018-2019 se gă­seş­te în toa­te ma­ga­zi­ne­le ECCO, pre­cum şi în ma­ga­zi­nul on­li­ne www.ecco-sho­es.ro.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.