Fes­ti­va­lul In­ter­nați­o­nal CERBUL DE AUR O TRA­DIȚIE DE O JU­MĂ­TA­TE DE SE­COL

Ioana - - Extra -

Su­pra­nu­mit „Fes­ti­va­lul din Est ca­re ara­tă ca în Vest!“, Cerbul de Aur a avut pri­ma ediție în mar­tie 1968, iar din echi­pă fă­ce­au par­te oa­meni des­pre ca­re ve­chea ge­ne­rație își adu­ce mereu amin­te cu plăcere: di­rec­to­rii Tu­dor Vor­ni­cu şi Ilie Mă­nes­cu, re­gi­zo­rul ar­tis­tic Va­le­riu La­za­rov, di­ri­jo­rul or­ches­trei, ma­es­trul Si­le Di­ni­cu, şi gaz­de­le spec­ta­co­lu­lui, ac­to­rii Ste­la Po­pes­cu şi Iu­rie Da­rie.

Anul aces­ta, când Ro­mânia săr­bă­to­reş­te Cen­te­na­rul Ma­rii Uniri, TVR a or­ga­ni­zat a 18-a edi­ţie a Cer­bu­lui, mar­când o ju­mă­ta­te de se­col de la pri­mul eveni­ment. Eveni­men­tul de la poa­le­le Tâmpei a in­trat ra­pid pe agen­da ma­ri­lor fes­ti­va­luri in­ter­nați­o­na­le, a do­ua ediție fi­ind tran­smi­să de 25 de te­le­vi­zi­uni din între­a­ga lu­me. Du­pă pa­tru ediții con­se­cu­ti­ve, fes­ti­va­lul a fost între­rupt 21 de ani, fi­ind re­luat abia în 1992. A cin­cea ediție a eveni­men­tu­lui a mar­cat o

CERBUL, O RAMPĂ DE LANSARE

Im­por­ta­nța aces­tui fes­ti­val es­te in­con­tes­ta­bi­lă, el a re­pre­zen­tat o rampă de lansare pen­tru toți con­cu­re­nții, in­di­fe­rent că au câști­gat sau nu com­pe­tiția. De exem­plu…

JULIO IGLESIAS a par­ti­ci­pat în 1969, dar nu a reușit să cap­te­ze ate­nția ju­ri­u­lui, pen­tru ca mai apoi să cu­ce­re­as­că între­a­ga lu­me cu me­lo­di­i­le sa­le ce și azi sunt re­cu­nos­cu­te și fre­do­na­te. Ar­tis­tul spa­ni­ol, acum în vârstă de 74 de ani, a in­trat în is­to­rie ca fi­ind unul din­tre cei ca­re au vândut ce­le mai mul­te al­bu­me (100 de mi­li­oa­ne de dis­curi în între­a­ga lu­me). În 1983, el a sta­bi­lit un nou re­cord

schim­ba­re im­por­tan­tă în is­to­ria sa, sce­na fi­ind am­pla­sa­tă în Piața Sfa­tu­lui din Brașov. Până în 2009, anul în ca­re a avut loc pre­ce­den­ta ediție a fes­ti­va­lu­lui, TVR a or­ga­ni­zat 17 ediții ale Cer­bu­lui de Aur, pe sce­na din Bra­şov ur­când nu­me mari ale in­dus­tri­ei mu­zi­ca­le in­ter­nați­o­na­le, pre­cum Dia­na Ross, Amália Ro­dri­gues, Julio Iglesias, She­ryl Crow, Tom Jo­nes, Vaya con Di­os, Coo­lio, Chris­ti­na Agu­i­le­ra, Ken­ny Ro­gers, Ric­ky Mar­tin, The Kel­ly Fa­mi­ly, Pa­tri­cia Kaas, Joe Coc­ker, Sim­ply Red sau Ste­ve

și a fost de­cla­rat cântă­rețul ca­re a înre­gis­trat ne­nu­mă­ra­te cânte­ce în 14 lim­bi. Se es­ti­me­a­ză fap­tul că, de-a lun­gul ca­ri­e­rei, Iglesias a avut pes­te 5.000 de con­cer­te și pes­te 60 de mi­li­oa­ne de oa­meni au avut oca­zia să-l au­dă li­ve.

CHRIS­TI­NA AGU­I­LE­RA a ur­cat pe sce­na fes­ti­va­lu­lui cu mai bi­ne de un de­ce­niu în ur­mă, dar nici ea n-a reușit să im­pre­si­o­ne­ze ju­ri­ul. Doi ani mai târziu, în 1999, și-a lan­sat al­bu­mul de de­but, iar trei din­tre pi­e­se­le ei au ocu­pat mult timp pri­ma po­ziție în Bil­lboard Hot 100. De­veni­tă acum o ve­de­tă de ta­lie in­ter­nați­o­na­lă, Agu­i­le­ra (37 de ani), ca­re a vândut pes­te 50 de mi­loa­ne de

Vai, Ja­mes Brown, Cul­tu­re Be­at, Paul Yo­ung, Boy Ge­or­ge, Ray Char­les, To­to Cu­tug­no, Ky­lie Mi­no­gue, Zuc­che­ro, INXS, UB 40, Cyn­di Lau­per, Vaya con Di­os, The Kel­ly Fa­mi­ly, Boyz II Men, t.a.t.u, Scor­pi­ons, Sim­ple Min­ds, Pink sau Ni­no D’an­ge­lo. Prin ca­li­ta­tea ac­te­lor ar­tis­ti­ce pre­zen­ta­te, „Cerbul de Aur“es­te nu doar un brand de pres­ti­giu al TVR, ci și unul nați­o­nal, spec­ta­co­le­le or­ga­ni­za­te în ca­drul fes­ti­va­lu­lui adu­nând un nu­măr im­pre­si­o­nant de spec­ta­tori și te­les­pec­ta­tori din între­a­ga ța­ră.

al­bu­me, e cu­nos­cu­tă pen­tru acți­u­ni­le ei de ca­ri­ta­te și es­te cre­a­toa­rea unor par­fu­muri cu­nos­cu­te.

PAULA SELING (39), îndră­gi­ta cântă­re­ață și pre­zen­ta­toa­re de pe

TVR2, a câști­gat tro­feul Cerbul de Aur în 2002 cu pi­e­se­le Noap­te cal­dă (com­po­ziție pro­prie) și That Old De­vil Cal­led Lo­ve, apoi a fost de­cla­ra­tă cea mai bu­nă vo­ce fe­mi­ni­nă din Ro­mânia la Pre­mi­i­le In­dus­tri­ei Mu­zi­ca­le Ro­mânești. Opt ani mai târziu, ală­turi de Ovi, obți­ne lo­cul trei în fi­na­la Eu­ro­vi­si­on 2010 de la Oslo, iar în 2014 par­ti­ci­pă din nou la com­pe­tiție, în ace­e­ași for­mu­lă, obți­nând lo­cul 12 la Co­pen­ha­ga.

Piața Sfa­tu­lui din Brașov, lo­cul în ca­re se ți­ne acest pres­ti­gi­os fes­ti­val

Ima­gini de ar­hi­vă ale TVR de pe sce­na fes­ti­va­lu­lui

Paula Seling, un sim­bol ro­mânesc pe sce­na Cer­bu­lui

Julio Iglesias, unul din­tre cei mai îndră­giți cântă­reți ai lu­mii

Chris­ti­na Agu­i­le­ra, o vo­ce re­mar­ca­bi­lă și un ta­lent de­o­se­bit

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.