F1 in Schools

Ioana - - Momente Wow -

Echi­pa Ma­la­xa din Bu­cu­rești re­pre­zin­tă anul aces­ta Ro­mânia la Com­pe­tiția F1 in Schools, sin­gu­ra com­pe­tiție in­ter­nați­o­na­lă mul­ti­dis­ci­pli­na­ră su­sți­nu­tă de co­mu­ni­ta­tea de For­mu­la 1 și par­te­ne­rii săi. Pro­vo­ca­rea prin­ci­pa­lă a com­pe­tiți­ei o re­pre­zin­tă proi­ec­ta­rea și re­a­li­za­rea unei mașini de cur­se de ti­pul F1, în mi­nia­tu­ră, cât mai per­for­man­te. Pe lângă par­tea de in­gi­ne­rie, ele­vii tre­bu­ie să su­sți­nă pre­zen­ta­rea între­gu­lui proi­ect, aco­pe­rind di­fe­ri­te zo­ne, pre­cum gra­fi­că, mar­ke­ting sau stra­te­gie fi­nan­cia­ră. Ul­ti­ma eta­pă a com­pe­tiți­ei se des­fășoa­ră în Sin­ga­po­re, în pe­ri­oa­da 9-14 sep­tem­brie, un­de vor întâlni echi­pe din toa­tă lumea.

Cei cinci mem­bri ai echi­pei Ma­la­xa, Emi­lia Bar­bu (Te­am Ma­na­ger & Mar­ke­ting Ma­na­ger), La­ra Țîru (Grap­hic De­sign & Mar­ke­ting Ma­na­ger), Da­vid Șer­ban și Pa­vel Bul­gac (Ma­nu­fac­tu­ring Engi­ne­ers) și Andrei Osta­hie (Fi­nan­cial Exe­cu­ti­ve), s-au pre­gă­tit timp de mai bi­ne de un an pen­tru fi­na­li­za­rea proi­ec­tu­lui și con­si­de­ră că au șan­se să se ca­li­fi­ce în top 10.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.