SUSTENABILITATEA: O NECESITATE!

Nu e lux, nu e ca­ri­ta­te, ci o re­a­li­ta­te pal­pa­bi­lă ca­re ne afec­te­a­ză pe toți. Ges­tu­ri­le noas­tre de acum au un im­pact în me­diu și în so­ci­e­ta­te, alte­rând bu­năs­ta­rea de mâi­ne.

Ioana - - Advertorial -

Ce­re­rea de ca­fea es­te în con­ti­nuă crește­re în lu­me: acum ea vi­ne nu nu­mai din par­tea con­su­ma­to­ri­lor „cla­sici“eu­ro­peni și ame­ri­cani, ci și din par­tea unor pi­ețe noi pen­tru ca­re sti­lul de viață oc­ci­den­tal de­vi­ne din ce în ce mai mult un eta­lon (Chi­na și India, un­de în mod tra­diți­o­nal se con­su­ma ce­ai). Până de cu­rând, acest trend a dus la crește­rea fo­rța­tă a pro­du­cți­ei și per­tur­ba­rea me­di­i­lor în ca­re se cul­ti­vă ca­fe­aua, res­pec­tiv zo­ne­le cu pă­duri tro­pi­ca­le, ce­le mai să­ra­ce eco­no­mii lo­ca­le și ce­le mai pe­ri­cli­ta­te eco­sis­te­me din între­a­ga lu­me. De­frișă­ri­le și slă­bi­rea fon­du­lui ge­ne­tic al spe­ci­i­lor de ca­fea au afec­tat mai întâi pro­du­cția și co­mu­ni­tăți­le lo­ca­le de cul­ti­va­tori, pen­tru ca, în ur­mă cu câți­va ani, să stârneas­că un spec­tru ca­re a ajuns să îngri­jo­re­ze între­a­ga lu­me: dis­pa­riția ar­bus­tu­lui de ca­fea ca spe­cie.

MĂ­SURI DECISIVE

Ci­ne poa­te lua ce­le mai efi­ci­en­te mă­suri? Pro­du­că­to­rii lo­ca­li, adi­că pri­ma ve­ri­gă a la­nțu­lui de con­sum, sunt pri­nși între să­ră­cia lor și exi­ge­nțe­le pi­eței. Con­su­ma­to­rul fi­nal, ca­fe­gi­ul nostru con­tem­po­ran, poa­te in­ter­ve­ni prin se­lec­ti­vi­ta­te, dar ace­as­ta im­pli­că o edu­cație du­ra­bi­lă. Ce­le mai efi­ci­en­te mă­suri se do­ve­desc a fi ce­le pe ca­re le iau ma­ri­le com­pa­nii, ca­re pot in­flue­nța mer­sul pi­eței și îi pot su­sți­ne pe cul­ti­va­to­rii lo­ca­li astfel încât să păs­tre­ze di­ver­si­ta­tea soi­u­ri­lor de ca­fea, să se axe­ze pe cul­tu­ri­le de ca­fea la um­bră, ca­re păstrează eco­sis­te­mul in­tact și fa­vo­ri­ze­a­ză în ace­lași timp ca­li­ta­tea ca­fe­lei. Ma­ri­le com­pa­nii ca­re se gândesc la viitor preiau acum cu suc­ces și mi­si­u­nea de a cău­ta so­luții teh­no­lo­gi­ce ca­re să nu se­că­tu­ias­că zo­ne­le pro­du­că­toa­re de im­por­tan­te­le re­zer­ve de apă fo­lo­si­te acum în pro­ce­sul de pre­lu­cra­re a boa­be­lor de ca­fea cru­de.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.