Pre­gă­ti­rea pas cu pas

Fi­e­ca­re pri­chin­del se dez­vol­tă în rit­mul pro­priu și nu exis­tă doi co­pii la fel, de ace­ea pre­gă­ti­rea lui pen­tru școa­lă tre­bu­ie adap­ta­tă în fun­cție de ne­ce­si­tăți.

Ioana - - Tu și Lumea -

Pre­gă­ti­rea pen­tru schim­bă­ri­le ce vor ur­ma e bi­ne să înce­a­pă cu câte­va luni înain­te de pri­ma zi de școa­lă. Aici tre­bu­ie să iei în cal­cul: schim­bă­ri­le de de­cor – cla­sa, cur­tea șco­lii, clă­di­rea sunt, în ge­ne­ral, mult mai mari față de gră­di­nița cu ca­re cel mic era obișnu­it; apa­riția unor re­gu­li – struc­tu­ra­rea pro­gra­mu­lui zil­nic, ora de tre­zi­re etc., noi­le nor­me de con­du­i­tă la lo­cul de joa­că sau în cla­să; ca­pa­ci­ta­tea co­pi­lu­lui de a re­lați­o­na nu doar cu învăță­to­rul, ci și cu cei­la­lți ele­vi.

Idei­le pre­zen­ta­te în ce­le ce ur­me­a­ză sunt ge­ne­ra­lis­te, de ace­ea, fi­e­ca­re fa­mi­lie tre­bu­ie să adop­te pro­pri­ul plan stra­te­gic, în fun­cție de per­so­na­li­ta­tea co­pi­lu­lui.

AFLĂ IN­FOR­MAȚII DES­PRE ȘCOA­LĂ

În mod nor­mal, ale­ge­rea in­sti­tuți­ei de învăță­mânt es­te oa­re­cum li­mi­ta­tă la cir­cum­scri­pție, însă foar­te mu­lți pă­ri­nți opte­a­ză pen­tru șco­li mai înde­păr­ta­te de ca­să din di­ver­se mo­ti­ve.

In­di­fe­rent cum, vi­zi­te­a­ză uni­ta­tea cu oca­zia zi­le­lor po­rți­lor des­chi­se, fă cu­noști­nță cu pro­fe­so­rii, in­te­re­se­a­ză­te cum vor fi or­ga­ni­za­te cla­se­le, câți ele­vi sunt într-una, câte gru­puri sa­ni­ta­re au, ce fa­ci­li­tăți ofe­ră școa­la, ca­re va fi pro­gra­mul zil­nic și în ce in­ter­val orar se vor des­fășu­ra ore­le, ce tre­bu­ie co­pi­lul să adu­că de aca­să (gus­ta­re, apă etc.), da­că exis­tă sau nu af­ter­school și ca­re sunt cos­tu­ri­le. O idee bu­nă ar fi să iei pi­ci­ul cu ti­ne să va­dă un­de va învăța, să se fa­mi­lia­ri­ze­ze cât de cât cu no­ul spațiu și să-și poa­tă fa­ce o pri­mă im­pre­sie.

EXER­SE­A­ZĂ RU­TI­NA ZIL­NI­CĂ

Chiar da­că e va­ca­nța de va­ră și te gândești să-i acor­zi co­pi­lu­lui un ră­gaz până la înce­pe­rea anu­lui șco­lar, ar fi bi­ne să-i for­me­zi din timp obi­cei­ul de a se scu­la mai de di­mi­neață. Fă asta trep­tat, ni­meni nu se aște­ap­tă să-l tre­zești în fi­e­ca­re zi la ora 7. Apoi, plim­bați-vă până la școa­lă și îna­poi, cal­cu­le­a­ză tim­pul, iar la des­ti­nație ara­tă-te en­tu­zias­ma­tă de no­ul

înce­put. Când ple­cați în parc, ia cu ti­ne un pa­chețel de mânca­re și la­să-l pe cel mic să-l des­fa­că și să se bu­cu­re de el în mij­lo­cul na­tu­rii. Exer­ciți­ul îl va pre­gă­ti pen­tru pau­za de ma­să.

Acum es­te momentul să-i ex­plici că tre­bu­ie să fo­lo­se­as­că șer­vețe­le de­zin­fec­tan­te și ce rol au aces­tea.

STRE­SUL DESPĂRȚIRII

În mod nor­mal, co­pi­lul e de­ja obișnu­it cu fap­tul că ple­a­că de aca­să pen­tru câte­va ore și stă într-un alt co­lec­tiv, pen­tru că a ur­mat gră­di­nița.

Însă noi­le res­pon­sa­bi­li­tăți pe ca­re le va avea sunt di­fe­ri­te (el știe că va avea te­me, va învăța mai mult și nu se va mai ju­ca toa­tă zi­ua), iar stre­sul despărțirii sau an­xi­e­ta­tea pot re­a­pă­rea. Psi­ho­lo­gii spun că so­luția se află în răspunsul dat la ur­mă­toa­re­le între­bări: ce îl fa­ce pe co­pil să se des­par­tă de ma­mă fă­ră pro­ble­me? ce me­to­dă a fun­cți­o­nat în tre­cut? exis­tă un obi­ect mic din ca­să pe ca­re să-l ia cu el la școa­lă ca să-l aju­te? – în acest caz, ai gri­jă, fi­in­dcă nu toți învăță­to­rii ac­cep­tă asta. Poar­tă o dis­cuție cu pro­fe­so­rul cla­sei și ve­zi ce te sfă­tu­i­ește să faci pen­tru ca acest pro­ces de tran­ziție să fie ușu­rat. For­me­a­ză-ți o ru­ti­nă în ce­ea ce pri­vește sa­lu­tul vos­tru de la re­ve­de­re: o îmbrățișa­re cu un scurt pu­pic sau un sim­plu și ștren­gă­resc „hi­gh fi­ve!“pot fa­ce mi­nuni. De ase­me­nea, nu ui­ta să-i spui zil­nic că la ora X tu (sau altci­ne­va din fa­mi­lie) vei ve­ni să-l iei de la școa­lă, ru­gându-l să nu ple­ce sin­gur ori acom­pa­niat de co­le­gi. Din când în când, adu în dis­cuție că ești con­vin­să că o să-i pla­că la școa­lă, un­de va le­ga pri­e­te­nii noi și va avea par­te de aven­turi fru­moa­se.

MÂI­NE ÎNCE­PE!

În se­a­ra di­nain­tea pri­mei zi­le de școa­lă, pre­gă­tește împreu­nă de pri­chin­de­lul uni­for­ma, da­că e ca­zul, sau hai­ne­le de pur­tat. În ul­ti­mul caz, la­să-l pe el să ale­a­gă cu ce vrea să se îmbra­ce, dar atra­ge-i ate­nția că nu poa­te fi o ves­ti­men­tație foar­te co­lo­ra­tă (nici doar ne­gru, ma­ro sau bleu­ma­rin!).

De ase­me­nea, fa­ceți împreu­nă ghi­oz­da­nul, chiar da­că nu are încă ora­rul sta­bi­lit. Pu­neți un cai­et, pe­na­rul com­plet uti­lat de ca­re es­te foar­te mândru, abe­ce­da­rul, iar di­mi­neața adău­gați sti­cla de apă și gus­ta­rea. Ace­as­tă ru­ti­nă zil­ni­că are ro­lul de a cal­ma even­tua­le­le emoții ale co­pi­lu­lui, de a-l fa­ce să in­tre într-o obișnu­i­nță și o zo­nă de con­fort.

ZI­UA CEA MA­RE

Tre­zește co­pi­lul cu câte­va mi­nu­te înain­te de ora sta­bi­li­tă, la­să-l să-și in­tre în ritm, aju­tă-l să se îmbra­ce și ofe­ră-i ce­va de mânca­re pen­tru mi­cul de­jun.

Da­că re­fu­ză, nu in­sis­ta. Nu ui­ta aca­să apa­ra­tul fo­to, căci aces­te ima­gini vor fa­ce de­li­ci­ul pes­te ani, și nici ghi­oz­da­nul pe ca­re tre­bu­ie să-l poar­te. El are un rol ex­trem de im­por­tant în pro­ce­sul de aco­mo­da­re, întru­cât cre­e­a­ză sen­ti­men­tul apar­te­ne­nței și in­te­gră­rii într-un grup social. Pe drum, amin­tește-i că o să vi­nă ci­ne­va să-l ia de la școa­lă. Când ajun­ge aca­să, înce­ar­că să nu-l co­pleșești cu între­bări și la­să-l pe el să po­ves­te­as­că.

Pen­tru a săr­bă­tori eveni­men­tul, or­ga­ni­ze­a­ză o ci­nă în fa­mi­lie și acor­dă-i ce­lui mic im­por­ta­nța cu­veni­tă. Se va si­mți im­por­tant, su­sți­nut și iu­bit.

Ori­ce înce­put es­te mai di­fi­cil, de ace­ea ți­ne cont de sfa­tu­ri­le noas­tre!

Nu ui­ta de fo­to­gra­fii, ca­re vor re­pre­zen­ta amin­tiri uni­ce.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.