Iza­bel­la Mik­lós

Ioana - - De Pe Blog - be­fre­e­be­zen.com Da­că ai un blog de că­lă­to­rii sau vrei să re­co­man­zi unul, scrie-ne pe adre­sa re­vis­ta_i­oa­na@bur­da.ro.

Că­lă­to­rind, am des­co­pe­rit lumea din in­te­ri­o­rul meu. Am re­că­pă­tat en­tu­zias­mul ca­re mi-a dat im­pul­sul să fac schim­bări po­zi­ti­ve în viața mea, ce m-au aju­tat să de­vin „o per­soa­nă li­be­ră și zen“.

Când că­lă­to­resc, acți­o­nez, trăi­esc cli­pa, ex­pe­ri­men­tez lu­cruri noi, ca­re mă aju­tă să mă dez­volt. Iar ale­ge­rea de a-mi trăi viața în mod ac­tiv es­te unul din­tre ce­le mai bu­ne lu­cruri pe ca­re le pot fa­ce pen­tru a trăi o viață împli­ni­tă în Pa­ce și Iu­bi­re. Cu blo­gul îmi ur­mez pa­si­u­ni­le și te îndemn și pe ti­ne, da­că ai un vis, să acți­o­ne­zi și să lu­cre­zi zil­nic în împli­ni­rea lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.