Din ce în ce mai pre­o­cu­pați de un stil de viață să­nă­tos

Ioana - - Pe Tavă -

Pre­o­cu­pa­rea ro­mâni­lor pri­vind adop­ta­rea unui stil de viață să­nă­tos ia am­ploa­re: con­form unui stu­diu isen­se So­lu­ti­ons, 40% din ei de­cla­ră că și-au îmbu­nă­tățit sti­lul de viață în ul­ti­mul an fă­când mai mul­tă mișca­re, în timp ce 43% au fost mai ate­nți la ali­men­tație. Pro­cen­tul ce­lor ca­re își pro­pun să își îmbu­nă­tățe­as­că viața în urmă­to­rul an es­te și mai ma­re. Ten­di­nța în fa­voa­rea sti­lu­lui de viață să­nă­tos es­te în con­ti­nuă crește­re înce­pând din 2016.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.