RE­CORD

Ioana - - Pe Tavă -

» În 2019 Si­bi­ul va de­ve­ni Re­gi­u­ne Gas­tro­no­mi­că Eu­ro­pe­a­nă. În avan­pre­mi­e­ră, șap­te spații din ju­dețul Si­biu au găz­du­it în au­gust Fes­ti­va­lul Gus­tu­ri­le Toam­nei. Invi­ta­tă, Aso­ciația Cul­tu­ra­lă Eu­ro Est Alter­na­tiv a ofe­rit șap­te show-uri cu­li­na­re me­mo­ra­bi­le. În mu­zeul Astra, cinci bu­că­tari din echi­pa Mas­ters of Fla­mes Cu­li­na­ry Di­vi­si­on, sub con­du­ce­rea lui Ra­du Zăr­nes­cu, preșe­din­te­le aso­ciați­ei Pro­fe­si­o­na­le Eu­ro-to­ques Ro­mânia, au gă­tit cel mai ma­re taur ra­sa Black Angus de Ro­mânia. Aces­ta a fost fript pe proța­pul Tau­rus, și el cel mai ma­re din Ro­mânia, proi­ec­tat chiar de chef Ra­du Zăr­nes­cu și con­stru­it acum pa­tru ani în ate­li­e­rul Mas­ters of Fla­mes din Moa­ra Vlă­si­ei. Acum, proța­pul a fost mo­di­fi­cat ca să su­sți­nă ce­le 990 kg de car­ne (tau­rul a cântă­rit 1.700 kg în viu)!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.