Fes­ti­val de mu­zi­că Arad Open Air Fes­ti­val

Ioana - - Află Ce E Nou -

În pe­ri­oa­da 14-16 sept., Ae­ro­por­tul din Arad își des­chi­de po­rți­le pen­tru con­cer­te cu mu­zi­că li­ve, ar­tiști de re­nu­me și sce­no­gra­fii im­pre­si­o­nan­te, cu oca­zia Arad Open Air Fes­ti­val. Eveni­men­tul pro­pu­ne o ex­pe­ri­e­nță com­ple­tă: pe lângă sce­no­gra­fi­i­le ce­lor 3 sce­ne, jo­cu­ri­le de lu­mini și ecra­ne­le­gi­gant, Arad Open Air dez­vol­tă un pro­gram spe­cial și în tim­pul zi­lei. Zo­na în ca­re se des­fășoa­ră eveni­men­tul re­con­stru­i­ește ide­ea de ae­ro­port, ofe­rind pu­bli­cu­lui ac­ti­vi­tăți ba­za­te pe ide­ea de zbor – wor­ksho­puri, con­cur­suri cu zmeie, plim­bări cu ba­lo­nul cu aer cald, to­bo­ga­ne-gi­gant și alte sur­pri­ze pre­gă­ti­te de or­ga­ni­za­tori.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.