Fes­ti­val de te­a­tru

FEST(IN) pe Bu­le­vard

Ioana - - Află Ce E Nou -

Cea de-a VI-A ediție a Fes­ti­va­lu­lui In­ter­nați­o­nal de Te­a­tru FEST(IN) pe Bu­le­vard adu­ce la Bu­cu­rești între 12 și 21 oc­tom­brie pes­te 30 de pro­du­cții sce­ni­ce, la ca­re par­ti­ci­pă ar­tiști din no­uă țări: Ro­mânia, Fra­nța, Ger­ma­nia, Re­pu­bli­ca Mol­do­va, Bul­ga­ria, Ru­sia, Ita­lia, Ser­bia, Ka­zah­stan. Fes­ti­va­lul mai cu­prin­de eveni­men­te co­ne­xe: co­loc­vii, spec­ta­co­le-lec­tu­ră pe tex­te adec­va­te te­mei cen­tra­le, dis­cuții cu pu­bli­cul du­pă re­pre­zen­tații, eveni­men­te stra­da­le, lan­sări de car­te (de te­a­tru), ex­po­ziții de fo­to­gra­fie de te­a­tru, întâlni­ri­le AICT.RO, ani­ver­sări ale unor per­so­na­li­tăți te­a­tra­le. Pro­gra­mul es­te dis­po­ni­bil pe www.fes­tin­pe­bu­le­vard.ro.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.