În oglin­dă

Că­pșu­ne­le, afi­ne­le, mu­re­le, zmeu­ra – fruc­te­le de pă­du­re sunt o bo­ga­tă sur­să de an­ti­o­xi­da­nți, vi­ta­mi­ne și mi­ne­ra­le. Nu doar că se pot sa­vu­ra în de­ser­turi de­li­ci­oa­se, ci sunt și un aju­tor im­por­tant pen­tru fru­mu­sețe.

Ioana - - Cuprins -

Măști de ten cu fructe de pă­du­re

Că­pșu­ne­le sunt bo­ga­te atât în vi­ta­mi­ne­le C, B1 și B2, cât și în mi­ne­ra­le, pre­cum fi­er sau po­ta­siu. Măști­le au un rol de cu­răța­re și acți­o­nea­ză ca un an­ti­in­fla­ma­tor na­tu­ral pen­tru pi­e­lea afec­ta­tă de di­ve­rși fac­tori.

Se pot fo­lo­si sin­gu­re sau în com­bi­nație cu alte in­gre­di­en­te.

Zmeu­ra co­nți­ne an­ti­o­xi­da­nți ca­re înce­ti­nesc pro­ce­sul de îmbă­trâni­re a te­nu­lui. Aci­zii grași vin­de­că zo­ne­le us­ca­te ale pi­e­lii și bu­ze­le cră­pa­te. Bi­o­fla­vo­noi­de­le co­nți­nu­te de afi­ne asi­gu­ră pi­e­lii, din in­te­ri­or, o pro­te­cție împo­tri­va ra­diați­i­lor UV.

Un alt avan­taj al măști­lor cu fructe de pă­du­re es­te că le poți pre­pa­ra în ori­ce ano­timp, da­că păs­tre­zi in­gre­di­en­te­le la con­ge­la­tor. Astfel, te poți bu­cu­ra de efec­te­le lor be­ne­fi­ce asu­pra te­nu­lui tău chiar și iar­na, fă­ră a fi ne­voie să in­ves­tești foar­te mu­lți bani în fructe proas­pe­te.

Poți pre­pa­ra măști tot anul, da­că ții fruc­te­le la con­ge­la­tor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.