Fru­mu­sețe

Scrie-mi pe adre­sa iri­na.sta­nes­[email protected]­da.ro sau la­să-mi un co­men­ta­riu pe pa­gi­na noas­tră de Fa­ce­book și îți voi răs­pun­de ime­diat ca să te ajut în pro­ble­me­le ta­le de îngri­ji­re.

Ioana - - Cuprins - Iri­na Stă­nes­cu be­au­ty edi­tor Ioa­na

QAGa­bi (41), Bu­cu­rești: M-am tuns de cu­rând foar­te scurt. Ei bi­ne și acum îmi pa­re rău! La ce tru­curi pot să ape­lez pen­tru ca pă­rul să cre­as­că mai re­pe­de?

Dra­gă Ga­bi, nu cred să exis­te ci­ne­va ca­re să nu se fi con­frun­tat cu ace­as­tă pro­ble­mă. Însă pă­rul crește, chiar da­că nu cu vi­te­za pe ca­re ne-o do­rim une­ori. Fo­lo­sește tra­ta­men­te in­ten­si­ve de hi­dra­ta­re, pro­te­je­a­ză-l și ți­ne cont de ne­voi­le lui, pen­tru a fi si­gu­ră că va crește să­nă­tos. Ali­men­tația es­te foar­te im­por­tan­tă. Nu evi­ta să mă­nânci pește, car­ne, mig­da­le și ful­gi de ovăz. În ace­lași timp, ai gri­jă de mo­dul în ca­re te coa­fe­zi: pro­te­cția ter­mi­că es­te un pro­dus ce nu tre­bu­ie să lip­se­as­că din pro­gra­mul de îngri­ji­re.

QSo­ri­na (29), Ga­lați: Am ob­ser­vat că, atunci când fo­lo­sesc la­ma de ras pen­tru a înde­păr­ta pă­rul de pe corp, in­di­fe­rent de zo­nă, dar mai ales în cea in­ghi­na­lă, apa­re o iri­tație are dis­pa­re doar du­pă câte­va zi­le. Ce es­te de fă­cut? Ar tre­bui să fo­lo­sesc un pro­dus pen­tru pro­te­cția pi­e­lii?

ASo­ri­na, bu­bițe­le roșii apar din mai mul­te mo­ti­ve: pi­e­lea nu a fost pre­gă­ti­tă pen­tru ope­rați­u­nea ce ur­me­a­ză, la­ma de ras nu es­te cea po­tri­vi­tă etc. Pen­tru a preîntâmpi­na apa­riția iri­tați­ei, es­te bi­ne să fo­lo­sești un apa­rat de ras nou, cu la­ma as­cuți­tă. Fo­lo­sește o spu­mă de ras sau un gel spe­cial pen­tru fe­mei, ca­re emo­lia­ză și pro­te­je­a­ză. Ți­ne cont și de sen­sul în ca­re crește fi­rul de păr și ra­de-te doar în acea di­re­cție.

QCor­ne­lia, via e-mail: De ce­va vre­me mă con­frunt cu o pro­ble­mă: un­ghi­i­le me­le se rup foar­te ușor, se ex­fo­lia­ză, ara­tă urât și nici mă­car la­cul co­lo­rat nu mă sal­ve­a­ză. Ce pot sa fac pen­tru a le re­da să­nă­ta­tea?

AUnghi­i­le îngri­ji­te, să­nă­toa­se ar tre­bui să fie pen­tru toa­te o pri­o­ri­ta­te. În pri­mul rând, for­ma pe ca­re o ale­gi es­te im­por­tan­tă când vrei ca un­ghi­i­le să nu se ru­pă sau agațe atât de ușor. Es­te bi­ne să ale­gi ca mar­gi­ni­le să fie ușor ro­tun­ji­te, re­nu­nță la for­ma pă­tra­tă sau as­cuți­tă. Ulei­ul de hi­dra­ta­re es­te foar­te im­por­tant pen­tru că el asi­gu­ră un­ghi­ei hi­dra­ta­rea și pro­te­cția de ca­re are ne­voie. În ace­lași timp, es­te bi­ne ca mă­car o pe­ri­oa­dă să re­nu­nți la ma­ni­chi­u­ra se­mi­per­ma­nen­tă sau la cea cu gel și să fo­lo­sești un lac hră­ni­tor, tran­spa­rent.

QDa­na (27), via e-mail: Chiar da­că mă spăl di­mi­neața pe cap, se­a­ra pă­rul meu es­te de­ja gras, având un as­pect neîngri­jit. Oa­re doar șam­po­nul pe ca­re-l fo­lo­sesc es­te de vi­nă? Sau fac eu ce­va în mod greșit?

AEste po­si­bil ca pro­du­se­le pe ca­re le fo­lo­sești să nu fie toc­mai ce­le po­tri­vi­te pen­tru pro­ble­ma ta. Un aju­tor de nă­dej­de pen­tru pă­rul gras es­te șam­po­nul us­cat, ce ab­soar­be ex­ce­sul de se­bum. Așa că es­te bi­ne să-l ai în per­ma­ne­nță aproa­pe. Cu­răță pe­ria cu ca­re te pi­ep­teni du­pă fi­e­ca­re fo­lo­si­re cu apă căl­duță.

Hi­dra­te­a­ză cu­ti­cu­la și un­ghia pen­tru a avea o ma­ni­chi­u­ră îngri­ji­tă.

Ale­ge pro­du­sul po­tri­vit de îngri­ji­re pen­tru pă­rul tău.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.