Horoscop Când rați­u­nea pri­me­a­ză

FECIOARĂ

Ioana - - Cuprins -

Cum alt­fel să fie Fe­ci­oa­ra de­cât punc­tua­lă, or­ga­ni­za­tă și dis­ci­pli­na­tă ca un ro­bot? Efi­ci­en­tă și per­fe­cți­o­nis­tă, na­ti­va re­zol­vă ime­diat toa­te pro­ble­me­le apă­ru­te și întrun mod im­pe­ca­bil. Din pă­ca­te, cei din ju­rul ei văd aces­te ca­li­tăți mai mult ca pe niște po­veri, ce­ea ce o poa­te tran­sfor­ma nu­mai­de­cât pe Fecioară într-o per­soa­nă de­za­gre­a­bi­lă, iras­ci­bi­lă și chiar ci­ni­că, că­reia nu-i pla­ce să fie con­tra­zi­să. În re­lația de cu­plu, Fe­ci­oa­ra es­te greu de mu­lțu­mit, dar, da­că joci cum îți cântă, n-ai de ce să-ți faci gri­ji. De alt­fel, ea es­te fi­de­lă și dedicată par­te­ne­ru­lui, ca­re se va bu­cu­ra de între­a­ga ei afe­cți­u­ne.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.