Te­a­sing pen­tru 25

Ioana - - Cuprins -

Fi­ind la cum­pă­ră­turi într-un mar­ket, am re­mar­cat un co­lț ame­na­jat cu pră­ji­tu­re­le pen­tru Cră­ci­un. M-am ui­tat ra­pid în ca­len­da­rul te­le­fo­nu­lui, m-am fre­cat la ochi: era un pic pes­te ju­mă­ta­tea lu­nii oc­tom­brie. Nu in­te­re­sa pe ni­meni, deși or­na­men­te­le erau cât se poa­te de fes­ti­ve. Eu to­tuși nu am re­zis­tat ten­tați­ei de a tes­ta tur­ta dul­ce și bis­cu­iții aco­pe­riți cu gla­zu­ră de ci­o­co­la­tă, așa încât am luat niște pro­vi­zii. A do­ua zi, m-am întors în ma­ga­zin să mai cum­păr, că ră­mă­se­sem fă­ră (nu e doar vi­na mea, am co­pil în ca­să!). Ca­si­e­rița mi-a zâmbit cu un aer com­pli­ce. Apoi to­tul a fost aco­pe­rit de do­vleci, vră­ji­toa­re și fan­to­me. Pe 31, oc­ci­den­ta­lii au săr­bă­to­rit Hal­lo­we­e­nul, de ca­re mă mir că nu a prins atât de mult la noi în ța­ră. Ce să nu-ți pla­că?! Co­pi­ii poar­tă cos­tu­me, toa­tă lu­mea mă­nâncă bom­boa­ne și ve­se­lia dom­nește pe stră­zi! Mu­lți zic să nu mai im­por­tăm săr­bă­tori, dar mă întreb: Cră­ci­u­nul e ro­mânesc? Iar du­pă câte­va zi­le de prea mult por­to­ca­liu pen­tru gus­tul meu, de­co­rul a înce­put să se schim­be din nou. Glo­buri de toa­te cu­lo­ri­le, de­co­rați­uni ca­re de ca­re mai atră­gă­toa­re (să fiu sin­ce­ră, le-aș cum­pă­ra pe toa­te, dar nu am un­de să le țin și nici soțul nu ar fi prea fe­ri­cit să chel­tu­i­esc bu­ge­tul fa­mi­li­ei pe niște ni­mi­curi), vi­tri­ne cu bră­duți, reni, moși sau oa­meni de ză­pa­dă m-au obli­gat să ies mai mult din ca­să. Știu că e prea de­vre­me, dar eu iu­besc acest te­a­sing pen­tru 25 de­cem­brie. Pe­ri­oa­da de pre­gă­ti­re a Cră­ci­u­nu­lui mi se pa­re cea mai fru­moa­să. Ea înse­am­nă fa­mi­lie ală­turi, shop­ping, de­li­ca­te­se de tot fe­lul și bu­cu­rie.

ADA OPREA, re­dac­tor-șef [email protected]­da.ro

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.