TRENDS ALERT

Ioana - - Începe Luna Cu -

Noi­le co­le­cții pen­tru toam­nă-iar­nă a pes­te 15 bran­duri de încă­lță­min­te și ac­ce­so­rii au in­va­dat ma­ga­zi­ne­le Hu­ma­nic și te aște­ap­tă să le des­co­peri. Iar asta nu es­te sin­gu­ra no­u­ta­te! Pe 11 oc­tom­brie, Hu­ma­nic a des­chis cel de-al 10-lea ma­ga­zin din Ro­mânia, în Shop­ping Ci­ty Ti­mișoa­ra. Ten­di­nțe­le Hu­ma­nic pen­tru no­ul se­zon aduc în prim-plan un dans al con­tras­te­lor, un­de avem pe de-o par­te ele­ga­nța și mi­ni­ma­lis­mul rein­ter­pre­tat și pe ce­a­lal­tă par­te com­bi­nații ex­tra­va­gan­te și mi­xuri cro­ma­ti­ce pu­ter­ni­ce. Co­le­cția de da­mă de la Hu­ma­nic e o că­lă­to­rie sti­lis­ti­că, un­de ze­ce ten­di­nțe tra­se­a­ză di­re­cți­i­le-cheie ale se­zo­nu­lui, noi­le coor­do­na­te ale mo­dei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.