ȘTIAI?

Ioana - - În Oglindă -

Mig­da­le­le și ulei­ul ex­tras din ele sunt bo­ga­te în vi­ta­mi­ne so­lu­bi­le în gră­si­mi, pre­cum B, E și D, dar și mi­ne­ra­le pre­cum po­ta­si­ul, cal­ci­ul și mag­ne­zi­ul. Se pot fo­lo­si în mai mul­te mo­duri, astfel încât cor­pul să se bu­cu­re de be­ne­fi­ci­i­le sa­le:

1. Ulei­ul e o ba­ză foar­te bu­nă pen­tru ma­saj, pu­tând fi com­bi­nat cu alte ulei­uri ese­nția­le (de exem­plu, de la­van­dă), tra­tând astfel du­re­ri­le mus­cu­la­re. 2. Pro­pri­e­tăți­le an­ti­o­xi­dan­te ale mig­da­le­lor aju­tă la di­mi­nua­rea ri­du­ri­lor fi­ne, con­fe­rind pi­e­lii mai mul­tă fer­mi­ta­te și elas­ti­ci­ta­te. 3. Ulei­ul re­du­ce us­că­ci­u­nea pi­e­lii, spo­rin­du-i gra­dul de hi­dra­ta­re. 4. Tot el aju­tă la com­ba­te­rea ac­ne­ei, pu­tând fi uti­li­zat și în lo­cul unui de­ma­chiant. Înde­păr­te­a­ză im­pu­ri­tăți­le și cal­me­a­ză te­nul. 5. Mig­da­le­le pre­vin apa­riți aver­ge­tu­ri­lor și pot fi fo­lo­si­te și în tim­pul sar­ci­nii. 6. Iar­na, ulei­ul es­te un ade­vă­rat bal­sam de bu­ze. 7. Con­fe­ră un plus de vi­ta­li­ta­te fi­ru­lui de păr.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.