Ediție li­mi­ta­tă

Ioana - - Ne Place -

Ma­ni­chi­u­ra ta se poa­te tran­sfor­ma aproa­pe in­stan­ta­neu din obișnu­i­tă în ex­traor­di­na­ră da­to­ri­tă lan­să­rii co­le­cți­ei în ediție li­mi­ta­tă Me­ta­mor­pho­sis by OPI. Ace­as­ta cu­prin­de șa­se nua­nțe po­li­cro­ma­ti­ce, cu par­ti­cu­le stră­lu­ci­toa­re, dis­po­ni­bi­le în sis­te­mul Nail Lac­quer. Având un fi­niș cap­ti­vant, de­o­se­bit și par­ti­cu­le iri­des­cen­te ire­zis­ti­bi­le, nua­nțe­le Me­ta­mor­pho­sis sunt mai mult de­cât per­fec­te atât pen­tru săr­bă­tori, cât și pen­tru oca­zi­i­le de­o­se­bi­te din vi­eți­le noas­tre, re­pre­zen­tând acum tren­dul prin­ci­pal în ce­ea ce pri­vește nail-art-ul. Me­ta­mor­pho­sis by OPI in­clu­de șa­se nua­nțe ca­re pot fi pur­ta­te atât in­di­vi­dual, cât și împreu­nă cu o altă nua­nță fa­vo­ri­tă din sis­te­mul Nail Lac­quer. De ase­me­nea, pot fi fo­lo­si­te atât cu top­coat, cât și fă­ră, am­be­le va­rian­te fi­ind la fel de se­du­că­toa­re!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.