INGRE­DI­EN­TE NATURALE

Ioana - - Ne Place -

» Far­mec e pri­ma com­pa­nie lo­ca­lă ce uti­li­ze­a­ză în pro­du­cția pro­prie ar­gi­la na­tu­ra­lă din mu­nții Pă­du­rea Crai­u­lui. Acest in­gre­di­ent stă la ba­za dez­vol­tă­rii ga­mei Asla­vi­tal Mi­ne­ra­lac­tiv, dis­po­ni­bi­lă într-o for­mu­lă mo­der­ni­za­tă. Prin­tre prin­ci­pa­le­le be­ne­fi­cii ale ar­gi­lei se nu­mă­ră re­mar­ca­bi­la pu­te­re de ab­sor­bție și de echi­li­bra­re a cor­pu­lui, pro­pri­e­tăți­le ci­ca­tri­zan­te, cal­man­te și an­tis­tres, dar și de re­vi­go­ra­re a ce­lu­le­lor și re­vi­ta­li­za­re a me­ta­bo­lis­mu­lui ce­lu­lar. Ga­ma Asla­vi­tal Mi­ne­ra­lac­tiv asi­gu­ră un pro­gram efi­ci­ent de îngri­ji­re a te­nu­lui, adu­cându-i o in­fu­zie de ti­ne­rețe și na­tu­ra­lețe. Ar­gi­la din mu­nții Pă­du­rea Crai­u­lui acți­o­nea­ză ca un re­mi­ne­ra­li­zant pu­ter­nic asu­pra or­ga­nis­mu­lui, da­to­ri­tă ce­lor pes­te 20 de mi­ne­ra­le naturale in­clu­se: Fi­er, Po­ta­siu, So­diu, Cal­ciu, Ga­liu, Ni­chel, Mag­ne­ziu, Man­gan, Cu­pru, Zinc, Sulf, Co­balt, Si­li­ciu, Alu­mi­niu, Fos­for, Ti­tan, ș.a. far­mec.ro

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.