LUPTĂ ÎMPO­TRI­VA ÎMBĂ­TRÂNI­RII TE­NU­LUI

Ioana - - Ne Place -

Te­nul tre­bu­ie îngri­jit şi între­ţi­nut la ori­ce vârstă, însă de la 30 de ani înce­pem să ob­ser­văm mici sem­ne de îmbă­trâni­re, ri­duri de ex­pre­sie, pe­te cau­za­te de soa­re. Nu avem cum să ne opu­nem tre­ce­rii tim­pu­lui, dar pu­tem di­mi­nua efec­te­le lui asu­pra te­nu­lui prin­tr-o ali­men­tație di­ver­si­fi­ca­tă și echi­li­bra­tă, prin­tr-o hi­dra­ta­re adec­va­tă, prin ma­saj și, de­si­gur, fo­lo­sind pro­du­se cos­me­ti­ce spe­cial cre­a­te pen­tru a com­ba­te îmbă­trâni­rea pi­e­lii. ACM La­bo­ra­toi­re Der­ma­to­lo­gi­que lan­se­a­ză Du­o­lys, o ga­mă com­ple­tă de pro­du­se an­ti-aging des­ti­na­te res­truc­tu­ră­rii și hi­dra­tă­rii tu­tu­ror ti­pu­ri­lor de pi­e­le.

Du­o­lys Cre­mă Con­tur Ochi ne­te­zește ri­du­ri­le, di­mi­nue­a­ză mă­ri­mea pun­gi­lor din ju­rul ochi­lor, ate­nue­a­ză ce­ar­că­ne­le. To­to­da­tă, îmbu­nă­tățește hi­dra­ta­rea pi­e­lii din ju­rul ochi­lor și res­tau­re­a­ză fil­mul hi­dro­li­pi­dic. Ace­as­tă cre­mă cu ab­sor­bție ra­pi­dă se apli­că di­mi­neața și/sau se­a­ra, prin ta­po­tări de­li­ca­te ale con­tu­ru­lui ochi­lor, din­spre in­te­ri­or că­tre ex­te­ri­or, având efect ime­diat de pros­peți­me. www.mag­ni­fi­ques­kin.ro

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.