Hai la fot­bal!

Ioana - - Ioana Te Vrea Așa -

FIFA 19, unul din­tre ce­le mai mari jo­curi din lu­me,

a fost lan­sat re­cent și adu­ce nu­me­roa­se no­u­tăți, prin­tre ca­re și mult aștep­ta­te­le UEFA Cham­pi­ons Le­a­gue, Eu­ro­pa Le­a­gue și Su­per­cu­pa Eu­ro­pei, acum re-cre­a­te au­ten­tic în joc. Ace­as­tă ediție va in­clu­de și fi­na­lul spec­ta­cu­los al po­veștii lui Alex Hun­ter în The Jo­ur­ney: Cham­pi­ons, a treia și ul­ti­ma eta­pă din po­ves­tea per­so­na­ju­lui.

Jo­cul es­te dis­po­ni­bil acum în toa­tă lu­mea, pen­tru uti­li­za­to­rii PS4, XBOX One, Nin­ten­do Swit­ch, PC, XBOX 360 și PS3.

FIFA 19 adu­ce mul­ti­ple fun­cți­o­na­li­tăți noi, iar spe­cial pen­tru fa­nii ro­mâni, jo­cul in­clu­de no­ul echi­pa­ment și no­ul bla­zon ale echi­pei nați­o­na­le de fot­bal a Ro­mâni­ei, pre­cum și trei noi fot­ba­liști ro­mâni re­cre­ați au­ten­tic în joc – Flo­rin Ando­ne, Răz­van Ma­rin și Ni­co­lae Stan­ciu.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.