Fe­mei în ști­i­nță

Ioana - - Momente Wow -

Car­tea sur­prin­de bu­cu­ria din spa­te­le atâtor des­co­pe­riri fun­da­men­ta­le, săr­bă­to­rind în ace­lași timp vi­eți­le ex­traor­di­na­re ale fe­mei­lor ca­re le-au fă­cut. Au­toa­rea Ra­chel Igno­tof­sky le ofe­ră ti­ne­re­lor fe­mei cu­ra­jul și încre­de­rea să ur­me­ze căi­le pal­pi­tan­te des­chi­se de aces­te des­chi­ză­toa­re de dru­muri. Car­te edu­ca­ti­vă, mi­nu­nat ilus­tra­tă, Fe­mei în ști­i­nță adu­ce în prim-plan con­tri­buți­i­le a 50 de fe­mei no­ta­bi­le în do­me­ni­ul ști­i­nței, teh­no­lo­gi­ei, in­gi­ne­ri­ei și ma­te­ma­ti­cii (STEM), din Anti­chi­ta­te până azi. Ace­as­tă co­le­cție pli­nă de ilus­trații uni­ce și fas­ci­nan­te co­nți­ne și in­fo­gra­fi­ce pe te­me im­por­tan­te, pre­cum echi­pa­men­tul de la­bo­ra­tor, pro­cen­tul fe­mei­lor ca­re lu­cre­a­ză în do­me­ni­i­le STEM și un glo­sar ști­i­nți­fic ilus­trat. Por­tre­te­le aces­tor des­chi­ză­toa­re de dru­muri cu­prind fi­guri bi­ne-cu­nos­cu­te pre­cum pri­ma­to­lo­ga Ja­ne Goo­dall sau pi­o­ni­e­re mai puțin cu­nos­cu­te, pre­cum Kat­he­ri­ne Joh­nson, fi­zi­cia­nă și ma­te­ma­ti­cia­nă de cu­loa­re ca­re a cal­cu­lat trai­ec­to­ria mi­si­u­nii Apol­lo 11 pe Lu­nă. Fe­mei în ști­i­nță pre­zin­tă re­a­li­ză­ri­le fe­mei­lor cu­te­ză­toa­re ca­re au des­chis ca­lea pen­tru ge­ne­rați­i­le ur­mă­toa­re de spe­cia­lis­te în in­gi­ne­rie, bi­o­lo­gie, ma­te­ma­ti­că, me­di­ci­nă, astro­nau­ti­că, fi­zi­că și alte­le.

(ed. Ne­mi­ra, 128 pag., 49,99 lei)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.