Pen­tru co­pi­ii cu ne­voi spe­cia­le

Ioana - - Momente Wow -

Kau­fland Ro­mânia și Aso­ciația Climb Again au des­chis pri­mul cen­tru din Ro­mânia de te­ra­pie prin es­ca­la­dă și sport pen­tru co­pi­ii ne­vă­ză­tori sau cu di­za­bi­li­tăți, si­tuat pe șo­se­aua Ber­ceni, nu­mă­rul 8, Bu­cu­rești, ca­re găz­du­i­ește o sa­lă de es­ca­la­dă și aven­tu­ră, să­li de an­tre­na­ment și spații de te­ra­pie pen­tru ti­ne­rii be­ne­fi­ciari. Echi­pa Cen­tru­lui Climb Again reu­nește spe­cia­liști din di­fe­ri­te do­me­nii, ca­re ofe­ră o abor­da­re te­ra­peu­ti­că in­te­gra­ti­vă. Pe lângă an­tre­na­men­te­le spor­ti­ve de­di­ca­te, co­pi­ii be­ne­fi­cia­ză de spri­jin psi­ho­lo­gic și te­ra­peu­tic, pre­cum și de coa­ching, pen­tru o mai bu­nă in­te­gra­re so­cia­lă. Prin des­chi­de­rea aces­tui cen­tru, ca­pa­ci­ta­tea ope­rați­o­na­lă a Aso­ciați­ei Climb Again crește sem­ni­fi­ca­tiv, astfel că pes­te 2.000 de co­pii cu de­fi­ci­e­nțe vor pu­tea be­ne­fi­cia anual de spri­jin te­ra­peu­tic in­te­gra­tiv, de ze­ce ori mai mult față de pe­ri­oa­da an­te­ri­oa­ră des­chi­de­rii cen­tru­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.