Pri­mul ma­ga­zin an­ti­plas­tic din Ro­mânia

Ioana - - Pe Tavă -

» Ma­ga­zi­nul Kau­fland din Bu­cu­rești, str. Bar­bu Vă­că­res­cu, es­te pri­mul ma­ga­zin din Ro­mânia al unui re­tai­ler în ca­re se ma­te­ria­li­ze­a­ză o stra­te­gie an­ti­plas­tic. Cos­tul asu­mat de Kau­fland Ro­mânia pen­tru ca ar­ti­co­le­le con­su­ma­bi­le fo­lo­si­te în ma­ga­zin să fie sus­te­na­bi­le (bi­o­de­gra­da­bi­le și com­pos­ta­bi­le) es­te de pa­tru ori mai ma­re. În par­ca­rea ma­ga­zi­nu­lui, Kau­fland pu­ne la dis­po­ziție au­to­ma­te spe­cia­le pen­tru trei ti­puri de am­ba­la­je, in­clu­siv plas­tic: cli­e­nții pot re­ci­cla Pet-uri (nu mai mari de trei li­tri), sti­clă și do­ze de alu­mi­niu (nu mai mari de un li­tru) și vor pri­mi un cu­pon de re­du­ce­re ce poa­te fi fo­lo­sit în ma­ga­zin. Până la fi­na­lul anu­lui 2019, în ma­ga­zi­ne­le Kau­fland din Ro­mânia vor fi in­sta­la­te și alte au­to­ma­te spe­cia­le de re­ci­cla­re. kau­fland.ro

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.