Miau-n-au!

Ioana - - Cel Mai Bun Prieten -

CAS­TRA­REA MOTANILOR

» se poa­te fa­ce ori­când, dar se re­co­man­dă la vârste fra­ge­de

» im­pli­că o zi de tra­ta­ment pos­to­pe­ra­tor cu anal­ge­zi­ce, an­ti­bi­o­ti­ce și an­ti­in­fla­ma­toa­re

» di­mi­nue­a­ză sau înde­păr­te­a­ză com­por­ta­men­tul de mar­ca­re a te­ri­to­ri­u­lui

» îl fa­ce mai li­niștit, în spe­cial în pre­ze­nța fe­me­le­lor în căl­duri » sca­de ris­cul încăi­e­ră­ri­lor între mas­cu­li » re­du­ce „cri­ze­le de ner­vi“» pre­vi­ne fu­ga de aca­să în cău­ta­rea unei par­te­ner

STE­RI­LI­ZA­REA PISICII

» cel mai bi­ne se fa­ce du­pă ce se încheie sche­ma de vac­ci­na­re și înain­te de pri­me­le căl­duri (5-6 luni)

» im­pli­că trei zi­le de re­cu­pe­ra­re pos­to­pe­ra­tor cu anal­ge­zi­ce, an­ti­bi­o­ti­ce și an­ti­in­fla­ma­toa­re

» evi­tă efor­tul fi­zic 10 zi­le du­pă ope­rație » mo­di­fi­ca­rea hor­mo­na­lă du­ce la crește­rea în greu­ta­te. Ofe­ră-i o nu­triție de pre­venție co­res­pun­ză­toa­re.

» re­du­ce im­pul­su­ri­le agre­si­ve naturale » de­vi­ne mai cal­mă și mai atașa­tă de stă­pân

» re­du­ce „cri­ze­le de ner­vi“» po­si­bi­lă în timp ce es­te însăr­ci­na­tă fă­ră a-i fi pu­să să­nă­ta­tea în pe­ri­col.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.