Pregătită pen­tru o nouă zi

but, ple­a­se… fir­st cof­fee!

Ioana - - Cuprins -

Vre­au să îți pre­zint mai mul­te ți­nu­te de se­zon – îmi do­resc hai­ne co­lo­ra­te, dar ușor de in­te­grat în ți­nu­te­le me­le de zi cu zi. Mi-am co­man­dat mai mul­te hai­ne și încă­lță­min­te, pe ca­re le-am pre­zen­tat me­reu pe blo­gul meu: o fus­tă albă pli­sa­tă, pur­ta­tă în do­uă mo­duri: pri­ma ale­ge­re a fost una mai pe sti­lul meu, ca­sual com­fy, la ca­re am ală­tu­rat o pe­re­che de pan­to­fi sport, și ce­a­lal­tă ți­nu­tă, puțin mai ele­gan­tă, la ca­re am ales pan­to­fi tur­coaz cu un toc mic (kit­ten), la ca­re am adău­gat și un sa­cou în ace­e­ași nua­nță pre­cum pan­to­fii. (n.r. ve­zi ima­gi­ni­le pe si­te)

GEACA DE PI­E­LE, EVERGREEN

Am ales și o ge­a­că din imi­tație de pi­e­le, pen­tru că îmi do­re­am mult una mai su­bți­ri­că și mai sim­plă. Nu am vrut una nea­gră, așa că mi-a fost foar­te ușor să o aleg pe ace­as­ta, ma­ro co­niac. Îmi pla­ce cum îmi vi­ne, îmi pla­ce că are fer­moa­re la bu­zu­na­re. Cum pro­ba­bil știi de­ja, o astfel de ge­a­că de pi­e­le es­te ver­sa­ti­lă și poa­te fi pur­ta­tă în mul­te fe­luri. Ia­tă doar câte­va exem­ple: – poți op­ta pen­tru o ți­nu­tă sport, dar șic, la ca­re să adau­gi o pe­re­che de pan­to­fi sport, un tri­cou co­lo­rat și o pe­re­che de je­ans, ide­al pen­tru o zi la școa­lă sau o zi de plim­ba­re, exact așa cum am ales eu pen­tru ți­nu­ta de astă­zi;

– poți ale­ge o fus­tă (din de­nim, tul, din dan­te­lă, lun­gă, mi­di sau chiar cloș) la ca­re să ală­turi o că­mașă, o pe­re­che de pan­to­fi Oxford și ești ga­ta pen­tru o nouă zi de mun­că;

– niște pan­ta­loni de pi­e­le sunt și ei ver­sa­ti­li și pot fi pur­tați cu o astfel de ge­a­că, in­di­fe­rent că ale­gi un stil ca­sual sau ele­gant.

MESAJE SIMPATICE

Acest tri­cou m-a atras în pri­mul rând da­to­ri­tă nua­nței mi­nu­na­te de li­la, dar și me­sa­ju­lui său.

But fir­st cof­fee… ar pu­tea fi un slo­gan bun înain­te de a înce­pe o nouă zi. Nu es­te foar­te strâmt și es­te din bum­bac na­tu­ral.

Sper să îți pla­că ți­nu­ta, să te in­spi­re și să îți tran­smi­tă un vi­be po­zi­tiv, așa cum încerc me­reu să ofer! O săp­tă­mână gro­za­vă să ai!

Aleg tri­co­u­ri­le în fun­cție de me­sa­je­le lor. Geaca de pi­e­le poa­te fi pur­ta­tă în mul­te fe­luri.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.