Fru­mu­sețe

Scrie-mi pe adre­sa iri­na.sta­nes­[email protected]­da.ro sau la­să-mi un co­men­ta­riu pe pa­gi­na noas­tră de Fa­ce­book și îți voi răs­pun­de ime­diat ca să te ajut în pro­ble­me­le ta­le de îngri­ji­re.

Ioana - - Cuprins - Iri­na Stă­nes­cu be­au­ty edi­tor Ioa­na

Q Iu­lia, via e-mail: Acum câți­va ani, erau la modă sprânce­ne­le su­bțiri. Am fă­cut greșe­a­la să mă pen­sez sin­gu­ră și re­zul­ta­tul nu a fost chiar pe pla­cul meu. Cum aș pu­tea să le îngri­jesc acum ca ele să cre­as­că mai de­se?

A Cau­ze­le pen­tru ca­re sprânce­ne­le nu mai cresc atât de mult cum ne-am dori sunt mul­ti­ple. Ali­men­tația are și ea un rol foar­te im­por­tant. Dar, pe lângă ace­as­ta, le poți îngri­ji și hrăni astfel încât să le ajuți să-și re­vi­nă. Răb­da­rea es­te cu­vântul de ordi­ne, pen­tru că, așa cum ai ob­ser­vat de­ja, sprânce­ne­le nu cresc pes­te noap­te. Nu te mai pen­sa sin­gu­ră și fo­lo­sește un se­rum spe­cial. Îl poți pre­pa­ra chiar tu, din ulei de ar­gan și vi­ta­mi­na E, ulei de la­van­dă și roz­ma­rin, în can­ti­tăți ega­le.

Q Ali­ce (35), Iași: Te­nul meu es­te sen­si­bil și, mai ales în ace­as­tă pe­ri­oa­dă, se înroșește foar­te re­pe­de. Nu mai vor­besc des­pre us­tu­ri­mi și ex­fo­li­e­re! Mă poți aju­ta cu un sfat?

A Dra­gă Ali­ce, îngri­ji­rea te­nu­lui es­te di­fe­ri­tă în pe­ri­oa­da fri­gu­roa­să. Tre­bu­ie să-l hi­dra­te­zi în pro­fun­zi­me, astfel încât pi­e­lea să nu su­fe­re din cau­za os­ci­lați­i­lor de tem­pe­ra­tu­ră. Mai mult, da­că ai te­nul foar­te sen­si­bil, ori­en­te­a­ză-te că­tre o cre­mă de față ca­re să ai­bă puți­ne ingre­di­en­te dău­nă­toa­re în com­po­ziție. Re­nu­nță la pro­du­se­le cu si­li­con sau al­cool. Ce­le mai po­tri­vi­te sunt ace­lea pe a că­ror eti­che­tă se gă­sesc: ure­ea, pan­te­no­lul, alan­toi­na, ulei­ul de mig­da­le și ulei­ul de tran­da­fir săl­ba­tic, bo­gat în vi­ta­mi­ne­le A și C.

Q Doi­nița (43), via e-mail: Chiar da­că eu cred că am gri­jă de pă­rul meu, aces­ta nu mai are stră­lu­ci­re și, în ul­ti­mul timp, am ob­ser­vat că vârfu­ri­le sunt des­pi­ca­te, în ci­u­da fap­tu­lui că nu am fă­cut abuz de pla­că sau de on­du­la­tor. Cum ar tre­bui să pro­ce­dez?

A Dra­ga mea, fe­lul în ca­re îngri­jim pă­rul își pu­ne am­pren­ta asu­pra stă­rii sa­le de să­nă­ta­te. Pen­tru a evi­ta vârfu­ri­le des­pi­ca­te, es­te bi­ne să acor­zi o mai ma­re im­por­ta­nță pro­du­se­lor pe ca­re le fo­lo­sești. Înce­ar­că șam­poa­ne­le ca­re nu co­nțin sul­fați și ca­re au în com­po­ziția lor ulei de ar­gan. Tun­de-te re­gu­lat, pen­tru a înde­păr­ta zo­ne­le ca­re au avut de su­fe­rit. Și, poa­te cel mai im­por­tant, fo­lo­sește pro­te­cția ter­mi­că atunci când te usuci.

Q Zoe (29), Bu­cu­rești: În cu­rând voi împlini 30 de ani. Am tot ci­tit că atunci es­te mo­men­tul să schimb câte ce­va în mo­dul cum mă îngri­jesc. Dar, pen­tru că sunt foar­te mul­te in­for­mații, nu m-am pu­tut de­ci­de. Pe ce anu­me ar tre­bui să pun un ac­cent mai ma­re?

A Îngri­ji­rea te­nu­lui di­fe­ră de la o vârstă la alta. Oda­tă cu schim­ba­rea pre­fi­xu­lui, es­te bi­ne să acor­zi o mai ma­re im­por­ta­nță zo­nei de­li­ca­te a ochi­lor. De ace­ea, cre­me­le an­ti­rid încep să-și fa­că loc în ru­ti­na ta. În ace­lași timp, nu ui­ta nici de pro­du­se­le de ma­ke-up ce co­nțin SPF, in­di­fe­rent de ano­timp.

Ulei­ul de ar­gan aju­tă la crește­rea sprânce­ne­lor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.