O emisiune pen­tru fi­e­ca­re

Știri, fil­me și emi­si­uni ro­mânești sau străi­ne. Ai vrea să le ve­zi pe toa­te, dar co­pi­lul nu accep­tă să schim­bi ca­na­lul de de­se­ne ani­ma­te. So­luția? Ia-ți încă un te­le­vi­zor!

Ioana - - Cuprins -

Achi­ziția es­te chiar in­spi­ra­tă da­că fa­mi­lia ta e nu­me­roa­să, dar in­ves­tiția tre­bu­ie chib­zu­i­tă atât din punct de ve­de­re teh­nic, cât și fi­nan­ciar. Un smart TV îți va per­mi­te să ac­ce­se­zi ra­pid in­ter­ne­tul pen­tru a ur­mări emi­si­uni on­li­ne, la ca­re nu ai ac­ces prin abo­na­men­tul de ca­blu, sau prin rețe­le­le de so­cia­li­za­re. De ase­me­nea, poți fo­lo­si te­le­fo­nul pe post de te­le­co­man­dă. Cu toa­te aces­tea, și un te­le­vi­zor obișnu­it e foar­te bun, da­că nu ești foar­te pre­te­nți­oa­să. Ale­ge un mo­del cu o dia­go­na­lă ca­re să fie po­tri­vi­tă pen­tru încă­pe­rea în ca­re va sta te­le­vi­zo­rul și dis­tre­a­ză-te în pro­pri­ul că­min ca și cum ai fi la ci­ne­ma­to­graf.

LG UHD, 140 CM Ca­rac­te­ris­tici: Sis­te­mul Ultra Sur­ro­und ofe­ră o ex­pe­ri­e­nță de su­net su­pe­ri­oa­ră și îmbo­gățește ex­pe­ri­e­nța de vi­zua­li­za­re . 3.199,90 lei, Car­re­fo­ur

Amu­ză-te împreu­nă cu pri­e­te­ne­le!

PHILIPS UHD, 139 CM Ca­rac­te­ris­tici: Sof­tul spe­cial ana­li­ze­a­ză 6.400 de zo­ne di­fe­ri­te ale ima­gi­nii și îți ofe­ră astfel cel mai bun con­trast, pen­tru ima­gini cât mai cla­re și re­a­le. 2.499,90 lei, Me­dia Ga­la­xy

SHARP LED UHD, 123 CM Ca­rac­te­ris­tici: Poți co­nec­ta ușor și ra­pid te­le­vi­zo­rul la in­ter­net și re­da co­nți­nu­tul mul­ti­me­dia din te­le­fo­nul tău sau de pe ta­ble­tă. 2.099,99 lei, Co­ra

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.