Cas­tra­rea și ste­ri­li­za­rea

Ioana - - Cuprins -

CAS­TRA­REA CÂINILOR

» se poa­te fa­ce ori­când » im­pli­că o zi de tra­ta­ment pos­to­pe­ra­tor cu anal­ge­zi­ce, an­ti­bi­o­ti­ce și an­ti­in­fla­ma­toa­re

» sca­de agre­si­vi­ta­tea » crește ca­pa­ci­ta­tea de con­cen­tra­re, mai ales pen­tru câi­nii uti­li­tari

» di­mi­nue­a­ză sau înde­păr­te­a­ză com­por­ta­men­tul de mar­ca­re a te­ri­to­ri­u­lui

» eli­mi­nă po­si­bi­li­ta­tea apa­riți­ei can­ce­ru­lui tes­ti­cu­lar și pro­ble­me­lor de pros­ta­tă » sca­de apa­riția ris­cu­lui de her­nie » pre­vi­ne fu­ga de aca­să în cău­ta­rea unei par­te­ne­re

STE­RI­LI­ZA­REA CĂȚELELOR

» ide­al, ope­rația se fa­ce du­pă imu­ni­za­re și înain­te de pri­me­le căl­duri, între 3 și 6 luni

Atunci când nu ții un ani­mal spe­cial pen­tru mon­tă și nu îți do­rești pui de la el, cel mai bi­ne es­te să ape­le­zi la cas­tra­re (or­hi­dec­to­mia la mas­cu­li) și ste­ri­li­za­re (ova­ri­o­his­te­rec­to­mia la fe­me­le). Din­co­lo de fap­tul că te sca­pă de o gri­jă și un stres, pre­cum pui ne­do­riți sau schim­ba­rea com­por­ta­men­tu­lui în pe­ri­oa­de­le de căl­duri, îl/o va feri de o se­rie de afe­cți­uni. Ui­te cum pro­ce­de­zi și ce avan­ta­je adu­ce:

» im­pli­că trei zi­le de re­cu­pe­ra­re pos­to­pe­ra­tor cu anal­ge­zi­ce, an­ti­bi­o­ti­ce și an­ti­in­fla­ma­toa­re

» evi­tă efor­tul fi­zic ze­ce zi­le du­pă

ope­rație

» du­ce la crește­rea ape­ti­tu­lui, ce­ea ce vi­ne cu un pro­gram nu­triți­o­nal strict

» im­pli­că și un pro­gram de exer­ciții fi­zi­ce co­res­pun­ză­tor

» le schim­bă com­por­ta­men­tul: vor

fi mai afec­tu­oa­se și mai cal­me

» crește mult ni­ve­lul de ate­nție » re­du­ce mult po­si­bi­li­ta­tea apa­riți­ei can­ce­ru­lui ma­mar

» eli­mi­nă po­si­bi­li­ta­tea apa­riți­ei chis­tu­ri­lor sau tu­mo­ri­lor pe trac­tul re­pro­duc­tiv;

» po­si­bi­lă în timp ce e însăr­ci­na­tă

fă­ră a-i fi pu­să să­nă­ta­tea în pe­ri­col.

Be­ne­fi­ci­i­le adu­se să­nă­tății prin cas­tra­rea câi­ne­lui scad pe mă­su­ră ce aces­ta îmbă­trânește.

Chiar da­că ope­rația e sim­plă, anes­te­zia ge­ne­ra­lă poa­te du­ce la com­pli­cații. Ani­ma­lul ar tre­bui să poar­te gu­ler co­nic 10 zi­le du­pă ope­rație.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.