Bu­că­tă­rie ro­mâneas­că

Cui nu-i pla­ce mânca­rea „ca la ma­ma aca­să“? Di­fe­re­nțe­le apar… între ma­me! Ce înse­am­nă bu­că­tă­rie ro­mâneas­că în cel mai pur și mai bun sens gas­tro­no­mic al cu­vântu­lui aflăm de la spe­cia­liști. Mem­brii Aso­ciați­ei Cul­tu­ra­le Eu­ro-est Alter­na­tiv (ACE­EA) ne-au ofe

Ioana - - Cuprins -

Când am vor­bit cu dr. Iu­lia Dră­guț, cea ca­re a înfi­i­nțat și con­du­ce și acum ace­as­tă aso­ciație, am între­bat-o ime­diat ce înse­am­nă au­ten­tic ro­mânesc atunci când vi­ne vor­ba des­pre rețe­te, iar ea mi-a zis că se re­fe­ră la pro­du­sul lo­cal, adi­că la ce­ea ce se pro­du­ce, cul­ti­vă, pre­pa­ră chiar pe me­le­a­gu­ri­le noas­tre și din ca­re pre­gă­tim bu­nă­tăți. Cum? „Du­pă rețe­te pe ca­re de­si­gur că și-au pus am­pren­ta di­ver­se­le întâlniri cul­tu­ra­le de ca­re am avut par­te de-a lun­gul vre­mu­ri­lor. Im­por­tant es­te să păs­trăm gus­tu­ri­le ca­re ne-au fer­me­cat co­pi­lă­ria, să ne păs­trăm fi­de­li­ta­tea față de pro­du­sul lo­cal.“Mo­dul de pre­zen­ta­re poa­te și chiar es­te re­co­man­dat să ți­nă pa­sul cu tim­pu­ri­le noas­tre. „Fe­no­me­nul glo­ba­li­ză­rii a atins și spați­ul car­pa­to­da­nu­bia­no-pon­tic, doar că în zi­le­le noas­tre glo­ca­lis­mul pa­re să ia tot mai mult lo­cul glo­ba­li­ză­rii, din cau­za pre­fe­ri­nțe­lor de con­sum și a ma­ni­fes­tă­rii iden­ti­tății nați­o­na­le“, afir­mă dr. Iu­lia Dră­guț.

În de­cem­brie 2017, la Adu­na­rea Ge­ne­ra­lă a Aso­ciați­ei Cul­tu­ra­le Eu­ro Est Alter­na­tiv s-a înfi­i­nțat și un Co­mi­tet Nați­o­nal pen­tru Con­ser­va­rea Pa­tri­mo­ni­u­lui Nați­o­nal Cul­tu­ral Cu­li­nar, cu res­pon­sa­bi­li pen­tru fi­e­ca­re re­gi­u­ne cu­li­na­ră ro­mâneas­că: Mol­do­va, Bu­co­vi­na, Ma­ra­mu­reș, Tran­sil­va­nia, Crișa­na, Ba­nat, Olte­nia, Mun­te­nia și Do­bro­gea. Din co­mi­tet fac par­te chef Adrian Și­po­te­a­nu (re­pon­sa­bil pen­tru re­gi­u­ni­le Mol­do­va, Ma­ra­mu­reș, Bu­co­vi­na), chef Adrian Șișiu (Crișa­na, Ba­nat, Tran­sil­va­nia), chef Gian­ny Bă­nuță (Mun­te­nia, Olte­nia, Do­bro­gea), Li­viu Huța­nu (re­pon­sa­bil cu ase­zo­na­rea bău­tu­ri­lor cu pre­pa­ra­te­le tra­diți­o­na­le). Con­sul­ta­nți sunt chef Va­si­le Spînu (Do­bro­gea), chef So­rin Be­rar (Crișa­na) și Emő­ke Kiss.

În 2019, Si­bi­ul es­te pri­mul ju­deț din Ro­mânia ca­re va fi Re­gi­u­ne Gas­tro­no­mi­că Eu­ro­pe­a­nă, ală­turi de re­gi­u­nea Ege­ea de Sud din Gre­cia. ACE­EA și Eu­ro­to­ques, do­uă din­tre ce­le mai im­por­tan­te or­ga­ni­zații gas­tro­no­mi­ce din Ro­mânia, au de­ma­rat de­ja pro­gra­me­le de su­sți­ne­re a eveni­men­te­lor din 2019 de la Si­biu. Astfel, în pri­mă­va­ra aces­tui an a avut loc la Si­biu Fes­ti­va­lul Pește­lui Du­ra­bil, ca­re la anul se va des­fășu­ra tot în acest oraș. În toam­nă, we­e­ken­du­ri­le cu­li­na­re au con­ti­nuat în ju­dețul Si­biu. În ce­le ce ur­me­a­ză, îți pre­zen­tăm un me­niu ro­mânesc cu rețe­te din toa­te re­gi­u­ni­le. Fi­e­ca­re pre­pa­rat a fost gă­tit de un bu­că­tar ro­mân. Pof­tă bu­nă pe ro­mânește!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.