Tar­tă cu me­re ca în Nor­man­dia

Ioana - - Cuprins -

Spe­cial la ace­as­tă tar­tă es­te fap­tul că, într-o crus­tă de pâte bri­sée pli­nă de unt, me­re­le sunt scăl­da­te într-o cre­mă aro­ma­ti­za­tă cu cal­va­dos. Ne­bu­nie! Iar in­gre­di­en­te­le sunt simple și ac­ce­si­bi­le; poa­te cal­va­dos-ul să fie ce­va mai greu de pro­cu­rat, dar aces­ta es­te până la ur­mă opți­o­nal și îl pu­teți înlo­cui cu un bran­dy sau un li­chi­or de por­to­ca­le, de exem­plu.

MOD DE PREPARARE

1. Se cer­ne făi­na într-un cas­tron, se adau­gă un praf de sa­re, 125 de gra­me de za­hăr și se ames­te­că. Se adau­gă 125 de gra­me de unt re­ce și se încor­po­re­a­ză ra­pid în făi­nă, cu vârful de­ge­te­lor.

2. Când ames­te­cul ajun­ge să ai­bă un as­pect ni­si­pos, se adau­gă găl­be­nușul și se încor­po­re­a­ză cu vârful de­ge­te­lor. Ex­trac­tul de va­ni­lie se pu­ne cu pri­ma lin­gu­ră de apă re­ce și se fră­mântă ra­pid. Vom adău­ga pe rând câte o lin­gu­ră de apă, cât să se adu­ne alua­tul.

3. Când obți­nem o ma­să ne­o­mo­ge­nă cu bul­gă­rași, ne oprim ime­diat din fră­mântat. Pu­nem alua­tul în fo­lie ali­men­ta­ră și îl dăm la fri­gi­der 20 de mi­nu­te, timp în ca­re vom cu­răța me­re­le.

4. Dăm cup­to­rul la 180°C și pre­gă­tim o formă cu pe­reți de­tașa­bi­li de 28 de cen­ti­me­tri, un­gând-o cu unt și pre­să­rând pe toa­tă su­pra­fața za­hăr tos.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.