To­tul des­pre sex

Ioana - - Cuprins -

La fel ca în ce­le­brul se­rial, în ace­as­tă lu­nă, lu­mea fi­e­că­ru­ia din noi se învârte par­că în zo­na aven­tu­ri­lor sen­zua­le și a pof­tei nes­tă­vi­li­te de iu­bi­re. Acum es­te mo­men­tul să ne re­des­co­pe­rim par­te­ne­rul de viață și să-l pri­vim cu alți ochi, iar cei aflați încă în cău­ta­rea su­fle­tu­lui pe­re­che vor avea par­te de ne­nu­mă­ra­te mo­men­te de flirt și de sur­pri­ze dulci.

BERBEC 21 mart.-20 apr. Ai un far­mec ne­bun, că­ru­ia se­xul opus nu-i poa­te re­zis­ta, și o dis­po­ni­bi­li­ta­te afec­ti­vă foar­te ma­re, însă pari a cău­ta iu­bi­ri­le le­je­re, do­rind să sa­vu­re­zi plă­ce­ri­le vi­eții fă­ră a te im­pli­ca.

RAC 22 iun.-22 iul. Iu­bi­rea și căs­ni­cia sunt su­bi­ec­te afla­te pe pri­me­le lo­curi în agen­da lu­nii. Ris­cul de stres re­lați­o­nal e ma­re, așa că adu­nă toa­tă răb­da­rea și di­plo­mația de ca­re ești în sta­re.

BA­LA­NȚĂ 23 sept.-22 oct. To­tul de­vi­ne mai viu, mai in­te­re­sant, mai pro­vo­ca­tor, iar re­a­cți­i­le ta­le sunt mai promp­te și mai ne­răb­dă­toa­re. Do­ri­nțe­le sunt apri­ge, abor­dă­ri­le – mai di­rec­te.

CAPRICORN 22 dec.-19 ian. Ur­me­a­ză o pe­ri­oa­dă în ca­re ai ce­le mai mari șan­se să întâlnești o nouă iu­bi­re și să des­co­peri noi fațe­te ale sen­zua­li­tății. Pa­si­u­nea te aște­ap­tă.

TAUR

21 apr.-21 mai

Ni­mic nu pa­re greu sau de­par­te când es­te vor­ba să-ți împli­nești iu­bi­rea. Pa­si­u­ni­le ta­le sunt in­ten­se și te de­ter­mi­nă să te ex­pri­mi mai mult de­cât îți per­mi­te de obi­cei fi­rea.

LEU

23 iul.-22 aug.

Ai o bu­nă co­mu­ni­ca­re cu omul de ală­turi, împreu­nă cu ca­re pui la ca­le pla­nuri de vi­i­tor. Aproa­pe to­tul se fa­ce în doi: le­gă­tu­ri­le sunt strânse, exis­tă înțe­le­ge­re.

SCORPION

23 oct.-21 nov.

Nu es­te tim­pul acum pen­tru iu­biri uni­ce, pa­si­o­na­le, ci mai mult pen­tru aven­turi spu­moa­se, ve­se­le, plă­cu­te și re­la­xa­te. Se pe­trec lu­cruri dră­guțe, dar vo­la­ti­le.

VĂRSĂTOR

20 ian.-18 fe­br.

Da­că ai o re­lație sta­bi­lă, ace­as­ta es­te tan­dră și afec­tu­oa­să. Da­că nu ai de­o­cam­da­tă pe ci­ne­va ală­turi, sunt șan­se mari ca în viața ta să in­tre o nouă iu­bi­re.

GE­MENI

22 mai-21 iun.

Da­că nu ai o re­lație și îți do­rești una, se poa­te să cu­noști pe ci­ne­va într-o adu­na­re sau prin in­ter­me­di­ul unui pri­e­ten. Faci im­pre­sie bu­nă în so­ci­e­ta­te și câști­gi de par­tea ta ade­pți.

FECIOARĂ

23 aug.-22 sept.

Se poa­te să trăi­ești o po­ves­te de dra­gos­te de­par­te de pri­vi­ri­le in­dis­cre­te sau să te înflă­că­re­zi pen­tru o hi­me­ră și să ai par­te de o de­za­mă­gi­re în iu­bi­re.

SĂGETĂTOR 22 nov.-21 dec.

Fac­to­rul se­xual ră­mâne unul im­por­tant, însă lui i se adau­gă o pu­ter­ni­că ne­voie de cu­noaște­re, ex­plo­ra­re și des­chi­de­re spre di­men­si­uni mai lar­gi. Ai gri­jă la mun­că!

PEȘTI

19 fe­br.-20 mart.

Ener­gia se­xua­lă con­ti­nuă să se si­tue­ze la co­te înal­te, iar ex­pri­ma­rea ero­ti­că e bo­ga­tă. Da­că ai o re­lație sta­bi­lă, ate­nția pa­re să fie cen­tra­tă pe pro­ble­me­le cas­ni­ce.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.