Psi­ho­lo­gie

Scrie-ne pe adre­sa re­vis­ta_i­oa­na@bur­da.ro sau într-un co­men­ta­riu pe pa­gi­na noas­tră de Fa­ce­book și spe­cia­liștii noștri îți vor da pri­mul aju­tor în pro­ble­me­le ta­le psi­ho­lo­gi­ce.

Ioana - - Cuprins - Da­na Ve­res­cu psi­ho­log

QFlo­ri­na (33), e-mail: Încă di­nain­te de a înce­pe școa­la, șe­ful meu mi-a re­co­man­dat să îmi înscriu co­pi­lul în cla­sa ze­ro la o anu­mi­tă școa­lă din cen­tru, la învăță­toa­rea la ca­re es­te și co­pi­lul lui. Dar Bog­dă­nel al meu nu se obișnu­i­ește de­loc aco­lo, nu se sim­te bi­ne cu co­pi­ii ca­re îl ne­că­jesc că are pi­e­lea mai închi­să la cu­loa­re, iar învăță­toa­rea nu ia ati­tu­di­ne, deși i-am atras ate­nția. Ce să fac, să încerc să-l țin aco­lo mă­car un an?

ADra­gă Flo­ri­na, da­că ai po­si­bi­li­ta­tea, cred că ar fi bi­ne să-l muți pe Bog­dan la o altă școa­lă, de pre­fe­ri­nță mai aproa­pe de ca­să. Va fi mult mai con­for­ta­bil din toa­te punc­te­le de ve­de­re și es­te foar­te pro­ba­bil că nici el nu va mai fi chi­nu­it de co­le­gi. Da­că te spe­rie re­lația cu șe­ful tău, foar­te sim­plu, poți mo­ti­va că ai gă­sit o școa­lă aproa­pe de ca­să; alt­fel, dru­mul până în cen­tru și apoi la ser­vi­ciu te-ar fi fă­cut să întârzii. Cred că pri­o­ri­ta­tea ta tre­bu­ie să fie Bog­dan și fe­lul în ca­re per­ce­pe școa­la; în fond, pri­mul con­tact cu ea ar tre­bui să fie bun și dă­tă­tor de spe­ra­nțe, nu des­cu­ra­jant. Apoi, are mult mai mult sens ca Bog­dan să me­ar­gă la o școa­lă apro­pia­tă de ca­să, un­de poa­te ajun­ge și sin­gur, ne­fi­ind ne­voie să-l duci tu sau ta­tăl lui în fi­e­ca­re zi.

QSi­mo­na (28), e-mail: În ur­mă cu o lu­nă, am fost la o vră­ji­toa­re, de cu­ri­o­zi­ta­te. Mi-a tot ghi­cit și, când a înce­put să-mi ce­a­ră din ce în ce mai mu­lți bani, m-am ri­di­cat și am ple­cat. În ur­ma mea, vră­ji­toa­rea stri­ga să stau să mă dez­le­ge și să-i plă­tesc, că alt­fel o să am ze­ce ani de ghi­ni­on. Eu am ieșit ho­tă­râtă, dar de atunci mă tot gândesc la asta: da­că m-a bles­te­mat și o să am într-ade­văr acei ani de ghi­ni­on? Ce să fac?

ASi­mo­na, voi înce­pe prin a-ți spu­ne că, de obi­cei, cre­di­nțe­le noas­tre ne mo­de­le­a­ză re­a­li­ta­tea. Fe­lul în ca­re per­ce­pem și, mai ales, fe­lul în ca­re in­ter­pre­tăm lu­mea, me­di­ul din jur, oa­me­nii struc­tu­re­a­ză și dau formă pro­pri­ei noas­tre vi­eți. În psi­ho­lo­gie vor­bim de pro­feții au­toîmpli­ni­te atunci când oa­me­nii acți­o­nea­ză pe ba­za pro­pri­i­lor frici, te­meri, gri­ji sau spe­ra­nțe și ajung să tran­sfor­me în re­a­li­ta­te aces­te lu­cruri. Îți înțe­leg cu­ri­o­zi­ta­tea, nu văd ni­mic rău în a ex­pe­ri­men­ta și a stu­dia fe­no­me­ne­le di­ver­se ale vi­eții. Dar de aici până la a cre­de că are ci­ne­va într-ade­văr pu­te­rea de a-ți pro­vo­ca un astfel de rău ocult e ca­le lun­gă. Ghi­ci­toa­re­le și vră­ji­toa­re­le fac apel toc­mai la aces­te cre­di­nțe și la gândi­rea de ti­pul „mai bi­ne plă­tesc și-mi iau de-o gri­jă de­cât să stau cu fri­că“. Doar da­că vei cre­de în bles­tem el se va ma­te­ria­li­za. Gă­sește-ți cen­trul, cu­noaște-te mai bi­ne și vei ve­dea că, atunci, ni­meni din ex­te­ri­or nu-ți va pu­tea fa­ce rău.

Cu­noaște-te mai bi­ne și vei ve­dea că atunci ni­meni nu-ți va pu­tea fa­ce rău.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.