Bu­că­tă­rie

Ioana - - Cuprins - Ro­xa­na Mel­ni­cu re­dac­tor Ioa­na

QVi­o­ri­ca (28), Bu­zău: De cu­rând, am o ma­re pa­si­u­ne pen­tru car­to­fii-dulci. Am reușit să fac un pi­u­reu ex­traor­di­nar și chiar o supă. Mă gândesc să încerc și niște gă­luște, să-i fo­lo­sesc în loc de car­to­fi al­bi. Ce altce­va aș mai pu­tea încer­ca?

ASpre de­o­se­bi­re de cei obișnu­iți, car­to­fii-dulci au aan­ta­jul de a se pu­tea con­su­ma cru­zi. Ca ur­ma­re, îți pro­pun un smoot­hie ori­gi­nal în ca­re să ames­teci la blen­der un car­tof-dul­ce cu o por­to­ca­lă și un grep­frut. Va re­zul­ta un nec­tar gros foar­te plă­cut la gust și ușor de to­le­rat in­clu­siv de per­soa­ne­le ca­re pre­zin­tă un grad înalt de aci­di­ta­te gas­tri­că.

QMa­ria­na (28), Bu­cu­rești: De fi­e­ca­re da­tă când pre­par un smoot­hie, in­di­fe­rent ce fel de blen­der fo­lo­sesc, îmi ră­mân bu­căți de fruct ne­mă­ru­nți­te. E vreun se­cret aici?

ANu un se­cret, ci doar un meșteșug: se toar­nă în vas mai întâi com­po­nen­te­le li­chi­de: suc de fruc­te, lap­te, apă, apoi se așa­ză bu­căți­le de fruc­te. To­că­to­rul va mer­ge mai iu­te și mai si­gur și va avea viață mai lun­gă.

QFlo­ria­na (31), Iași: Ce să mai fac să va­ri­ez dres­sin­gu­ri­le de sa­la­tă? Am fo­lo­sit drept ba­ză pen­tru dres­sing lap­te de va­că, lap­te ve­ge­tal, smântână, vi­ne­gre­tă, iaurt, suc de ro­die.

APen­tru un gust cre­mos și ra­fi­nat, înlo­cu­i­ește o par­te din ulei­ul des­ti­nat vi­ne­gre­tei cu câte­va lin­guri de pas­tă de năut (hum­mus). Sa­la­ta obți­nu­tă va fi mult mai gus­toa­să și, da­to­ri­tă con­sis­te­nței le­ga­te, va fi și mai ușor de ser­vit la ma­să.

QIoa­na (24), Dro­be­ta Tur­nu-se­ve­rin: Fie că pre­par pește­le la gră­ta­rul din cur­te, fie că fo­lo­sesc ti­gaia mea grill te­flo­na­tă, tot se li­pește, chiar da­că e pește gras și-l pun cu pi­e­lea în jos. Să-l ung cu ulei? Ce fel de ulei?

AMai bi­ne unge-l cu mai­o­ne­ză! Chiar și de la bor­can! Va ieși mi­nu­nat, nu se li­pește și ca­pă­tă o crus­tă su­per­bă și su­per­gus­toa­să. Da­că pește­le es­te gras poți să-i pui de­de­subt un pat de fe­lii de lă­mâie.

QRo­di­ca (37), Pi­tești: Ulei­ul din sâmburi de stru­guri poa­te fi uti­li­zat la pră­jit?

AEste chiar in­di­cat să îl fo­lo­sești la pră­jit in­tens, de­oa­re­ce e foar­te gus­tos și să­nă­tos și re­zis­tă la tem­pe­ra­turi înal­te, la fel ca ulei­ul de ra­piță, de mig­da­le sau de avo­ca­do. Însă es­te bi­ne să nu încin­gi foar­te ta­re ulei­u­ri­le de nuci sau ara­hi­de și, mai ales, să nu încin­gi prea ta­re un­tul, de­oa­re­ce se ar­de ime­diat.

Scrie-ne pe adre­sa re­vis­ta_i­oa­na@bur­da.ro sau într-un co­men­ta­riu pe pa­gi­na noas­tră de Fa­ce­book și spe­cia­liștii noștri îți vor da pri­mul aju­tor în pro­ble­me­le ta­le din bu­că­tă­rie.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.