Să­nă­ta­te

Scrie-ne pe adre­sa re­vis­ta_i­oa­na@bur­da.ro sau într-un co­men­ta­riu pe pa­gi­na noas­tră de Fa­ce­book și spe­cia­liștii noștri îți vor da o mână de aju­tor în pro­ble­me­le ta­le de să­nă­ta­te.

Ioana - - Cuprins - Dr. Ra­mo­na Andro­na­che

Q AMi­ha­e­la (67), Bu­cu­rești: Sunt car­dia­că sub tra­ta­ment. Aș vrea să știu da­că exis­tă vreo in­ter­di­cție de a zbu­ra cu avi­o­nul, mai ales că sunt cam fri­coa­să și mi-e te­a­mă să nu-mi cre­as­că ten­si­u­nea din ace­as­tă cau­ză. Ce mă sfă­tu­iți să fac?

Deși anu­mi­te afe­cți­uni car­dia­ce, cum ar fi in­farc­tul mi­o­car­dic re­cent, anu­mi­te bo­li car­dia­ce con­ge­ni­ta­le, an­gi­na pec­to­ra­lă in­sta­bi­lă, blo­cul atri­o­ven­tri­cu­lar de gra­dul 1 sau 2 fă­ră sti­mu­la­tor car­diac, arit­mi­i­le ne­con­tro­la­te ș. a. con­train­di­cau zbo­rul cu avi­o­nul, cer­ce­tă­to­rii bri­ta­nici au fi­na­li­zat re­cent un stu­diu din ca­re rei­e­se că per­soa­ne­le ca­re su­fe­ră de o afe­cți­u­ne car­dia­că pot zbu­ra, cu con­diția ca boa­la să fie co­rect diag­nos­ti­ca­tă și tra­ta­tă. Chiar și cei ca­re au su­fe­rit re­cent un in­farct mi­o­car­dic pot zbu­ra, cu con­diția ca pe tim­pul zbo­ru­lui să fa­că mișca­re câte­va mi­nu­te la bor­dul ae­ro­na­vei și să-și ad­mi­nis­tre­ze me­di­cația pres­cri­să. Cei cu hi­per­ten­si­u­ne ar­te­ria­lă nu au ni­cio pro­ble­mă de a zbu­ra da­că ten­si­u­nea es­te ți­nu­tă sub con­trol cu me­di­cația adec­va­tă. De ace­ea, sfa­tul meu es­te ca, înain­te de a efec­tua un zbor, per­soa­ne­le cu afe­cți­uni car­dia­ce să fa­că un nou con­sult car­di­o­lo­gic și să ur­me­ze întoc­mai re­co­man­dă­ri­le me­di­cu­lui car­di­o­log. În ce­ea ce pri­vește fri­ca de zbor, simp­tom frec­vent întâlnit în rândul ce­lor ce ur­că la bor­dul ae­ro­na­ve­lor, ace­as­ta poa­te fi ușor ți­nu­tă sub con­trol cu me­di­ca­men­te an­xi­o­li­ti­ce. Per­soa­ne­le ca­re su­fe­ră de astfel de te­meri sunt sfă­tu­i­te să dis­cu­te cu me­di­cul de fa­mi­lie, ca­re fie îi pres­crie un tra­ta­ment an­xi­o­li­tic ușor, fie, du­pă caz, îndru­mă pa­ci­en­tul că­tre psi­hia­trie pen­tru un tra­ta­ment an­xi­o­li­tic mai com­plex. De ase­me­nea, psi­ho­te­ra­pia poa­te aju­ta în lup­ta cu ace­as­tă fo­bie.

Psi­ho­te­ra­pia te aju­tă să-ți învin­gi te­a­ma de a zbu­ra.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.