Știai?

Ioana - - Tu și Lumea -

Pen­tru ma­rea ma­jo­ri­ta­te a se­mi­nțe­lor, ai ne­voie de doar do­uă lin­guri pe zi pen­tru a-ți asi­gu­ra po­rția nu­tri­ti­vă și de să­nă­ta­te.

Evi­dent, exis­tă și ex­ce­pții când can­ti­ta­tea poa­te fi mai mi­că din cau­za efec­te­lor ne­plă­cu­te ce pot apă­rea. Cu toa­te aces­tea, se­mi­nțe­le nu pot înlo­cui ni­ci­o­da­tă un re­gim ali­men­tar echi­li­brat, bo­gat în fruc­te, le­gu­me și car­ne. Înain­te de a te bu­cu­ra de avan­ta­je­le ofe­ri­te de ele, con­sul­tă doc­to­rul de fa­mi­lie sau me­di­cul spe­cia­list.

Să­nă­ta­te de la noi. Deși ni­meni nu poa­te ne­ga be­ne­fi­ci­i­le mi­ci­lor boa­be, es­te im­por­tant ca oa­me­nii să con­su­me în ge­ne­ral se­mi­nțe pe ca­re le gă­sesc în aria lor ge­o­gra­fi­că.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.