Tra­ta­men­tul pen­tru hepatitele vi­ra­le va­ria­ză în fun­cție de vi­ru­sul ca­re pro­voa­că in­fe­cția.

Ioana - - La Cabinet - Ma­ria Ca­me­lia San­du, me­dic re­zi­dent

• Astfel, nu exis­tă tra­ta­ment spe­ci­fic pen­tru he­pa­ti­ta A, ci se re­co­man­dă re­paus tran­zi­to­riu, înce­ta­rea tem­po­ra­ră a con­su­mu­lui de al­cool și de me­di­ca­men­te he­pa­to­to­xi­ce (de exem­plu, pa­ra­ce­ta­mol). • Da­că vi­ru­sul B nu es­te însoțit de pre­ze­nța vi­ru­su­lui D, se va fo­lo­si tra­ta­ment cu an­ti­vi­ra­le (Ente­ca­vir, Te­no­fo­vir), însă aso­ci­e­rea vi­ru­su­lui D es­te con­train­di­ca­tă iniți­e­rii tra­ta­men­tu­lui an­ti­vi­ral și de pri­mă li­nie se va in­tro­du­ce me­di­cația cu in­ter­fe­ron pe­gi­lat. • Tra­ta­men­tul he­pa­ti­tei cu vi­rus C a evo­luat foar­te mult; astfel, s-a in­tro­dus re­cent tra­ta­men­tul lip­sit de re­a­cții ad­ver­se „in­ter­fe­ron-free“cu an­ti­vi­ra­le, cu o ra­tă de vin­de­ca­re de 99,7% (aproa­pe toți pa­ci­e­nții pri­mesc acest tra­ta­ment, însă cri­te­ri­ul de in­clu­de­re es­te un grad de fi­bro­ză he­pa­ti­că F2 – eva­lua­tă prin Fi­bro­test și Fi­bros­can. Pa­ci­e­nții ca­re nu au fi­bro­ză he­pa­ti­că pri­mesc tra­ta­ment cu in­ter­fe­ron al­fa­pe­gi­lat și ri­ba­vi­ri­nă). Deși avem toa­te aces­te li­nii de tra­ta­ment, pre­venția pri­ma­ră tre­bu­ie să fie prin­ci­pa­la pri­o­ri­ta­te: astfel, vac­ci­na­rea, con­su­mul mo­de­rat de al­cool, o di­e­tă să­ra­că în gră­si­mi, o greu­ta­te cor­po­ra­lă în li­mi­te nor­ma­le și con­tac­tul se­xual pro­te­jat cu pre­zer­va­tiv ne vor scu­ti de o si­tuație poa­te fă­ră ca­le de întoar­ce­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.